I després

Convocatòria de Ple ordinari del dimarts 21 de desembre a les 21h

Convocatòria de Ple ordinari del dimarts 21 de desembre a les 21h

Compartiu aquesta història

Assumpte: Convocatòria Ajuntament Ple

Assenyalament:

1a Convocatòria 21/12/2021 a les 21:00 hores

2a Convocatòria 23/12/2021 a les 21:00 hores

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió de Ple sessió ordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:

NÚM.: ASSUMPTE:

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 17/2021 DE DATA 25/11/2021.

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS.

3.- APROVACIÓ APLICACIONS BONIFICACIÓ ICIO I DEDUCCIÓ TAXA PER A LA TRAMITACIÓ DE LA LLICÈNCIA.

4.- BASES GENERALS PER A LA CONCESSIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS.

5.- PLA LOCAL DE JOVENTUT 2022-2025.

6.- CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS PER A LA CREACIÓ DE L’OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ (OME).

7.- PRORROGAR I MODIFICAR L’ENCÀRREC DE GESTIÓ A LA FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS PER A L’ANY 2022 PER PRESTAR ELS SERVEIS D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL I D’ACOLLIMENT DIÜRN.

8.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A PERSONES MAJORS I CENTRE DE DIA.

9.- MOCIÓ PER A LA PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DE LA BARANA DE MAR, ELS BALCONS I ELS ARCS COM A ELEMENTS ARQUITECTÒNICS IDENTITARIS DE SANT FELIU DE GUÍXOLS.

10.- PROPOSTA PER A L’ORDENACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS I CABLEJATS D’ELECTRICITAT I COMUNICACIONS..

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE GUÍXOLS DES DEL CARRER DE SUPORT AL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER A L’ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA.

12.- PROPOSICIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL GUÍXOLS DES DEL CARRER PER A REPOSICIÓ AL SEU LLOC ORIGINAL DE LA PLACA COMMEMORATIVA DE LA VICTÒRIA DE LES NACIONS UNIDES ALIDADES DURANT LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL.

13.- PROPOSICIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS ERC, JUNTS, GdC I MES, PER A LA MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE LA PARTICIPACIÓ DELS REGIDORS/RES I GRUPS MUNICIPALS EN ELS ÒRGANS D’INFORMACIÓ I DIFUSIÓ MUNICIPAL.

14.- MOCIÓ DE SUPORT AL MODEL D’ESCOLA I A LA LLENGUA CATALANA PEL GRUP MUNICIPAL DE TOTS PER SANT FELIU I ADHERITS ELS GRUPS D’ERC I JxCAT.

15.- PROPOSICIONS URGENTS.

II.        PART DE CONTROL:

16.- INFORMACIÓ ALS REGIDORS.

17.- PRECS I PREGUNTES.

El més llegit

I després