I després

Convocatòria de Ple ordinari del dijous 28 de juliol de 2022

Compartiu aquesta història

Assumpte: Convocatòria Ajuntament Ple

Assenyalament:

1a Convocatòria 28/07/2022 a les 21:00 hores

2a Convocatòria 02/08/2022 a les 21:00hores

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió de Ple sessió ordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:

  1. PART RESOLUTIVA:

1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR NÚM. 07/2022 DE DATA

30/06/2022.

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS.

3.- PROGRAMACIÓ, ADMINISTRACIÓ, GESTIÓ I PRODUCCIÓ INTEGRAL DELS ESPECTACLES I CONCERTS QUE ES REALITZEN DINS DEL MARC DEL FESTIVAL DE LA PORTA FERRADA, QUE ES CELEBRA ANUALMENT EN AQUESTA CIUTAT A LA TEMPORADA D’ESTIU (ANYS 2020-2023).

4.- DONAR COMPTE DOCUMENT INFORME TRESORERIA PMP I MOROSITAT 2TRIMESTRE DE 2022.

5.- SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT PER A INICIAR ACTIVITAT PROFESSIONAL COM A GESTOR ADMINISTRATIU PER COMPTE PROPI.

6.- MODIFICACIÓ ANNEX 9 “TAXES DE FIRES” PER INCORPORAR NOU SUPÓSIT DE FIRA ESPECÍFICA “FESTIVAL D’AQUÍ” DE L’OOFF Nº8 REGULADORA DE LES TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL.

7.- 3 SC006/2022 SUPLEMENT DE CREDIT MANTENIMENT DE CIUTAT I ALTRES.

8.- 3 SC007/2022 SUPLEMENT DE CREDIT ACTUACIONS ESPAI RAFAEL MASO.

9.- 3 CE005/2022 CRÈDIT EXTRAORDINARI APORTACIO FUNDACIO GUIXOLS SURIS.

10.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM – 43 “MODIFICACIÓ ARTICLE 27 DE LES N.U. del POUM”.

11.- PROPOSICIÓ PER ESTENDRE LA SUSPENSIÓ PREVENTIVA DE LLICÈNCIES EN L’ÀMBIT DE PUNTA BRAVA A LA RESTA D’ÀMBITS URBANÍSTICS COSTANERS DEL NOSTRE MUNICIPI.

12.- DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRERA CARRER ARBRE DEL REI 5.

13.- MOCIÓ PER L’AMNISTIA I L’AUTODETERMINACIÓ.

14.- PROPOSICIONS URGENTS.

  1. PART DE CONTROL:

15.- INFORMACIÓ ALS REGIDORS.

16.- PRECS I PREGUNTES.

 

El més llegit

I després