I després

Convocatòria de Ple extraordinari del dijous 9 de desembre a les 19h

Convocatòria de Ple extraordinari del dijous 9 de desembre a les 19h

Compartiu aquesta història

Assumpte: Convocatòria Ajuntament Ple
Assenyalament:

1a Convocatòria 09/12/2021 a les 19:00 hores
2a Convocatòria 13/12/2021 a les 19:00 hores

Senyor/a,
D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió
de Ple sessió extraordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens el dia i hora que figuren a
l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:

NÚM.: ASSUMPTE:
1.- PRESSUPOST GENERAL AJUNTAMENT 2022 
2.- RELACIO DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT EXERCICI 2022
3.- ASSIGNACIÓ ECONÒMICA PEL CÀRREC DE SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES

El més llegit

I després