I després

AQUEST DIJOUS PLE ORDINARI DE NOVEMBRE

Compartiu aquesta història

Aquest dijous a les 21:00 h, se celebrarà al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols el Ple Municipal Ordinari del mes de novembre, que podeu escoltar en directe per Ràdio Sant Feliu i que conté els següents punts en l’ordre del dia

1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA

2.- DONAR COMPTE PLE DEL DECRET PERIODE MITJA PAGAMENT GLOBAL (PMPG) SEGUIMENT COMPLIMENT LLEI MOROSITAT 2 TRIMESTRE 2016

3.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET PERIODE MITJA PAGAMENT PROVEIDORS (PMP) SEGUIMENT COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 2 TRIMESTRE 2016- AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTONOMS

4.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRANSFERENCIA DE CREDIT 1 TC 136/2016, TRANSFERENCIA CREDIT MOBILIARI VIES PUBLIQUES (ADQUISICIÓ DE TAULES I CADIRES PER DIVERSES FESTES I ACTIVITATS DE CIUTAT)

5.- DONAR COMPTE AL PLE TC 137/2016 TRANSFERENCIA CREDIT COL·LECTOR CARRETERA GIRONA

6.- DONAR COMPTE AL PLE DELS FITXERS D’ESTATS EXECUCIO PRESSUPOST 2016 (SEGON TRIMESTRE 2016) OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ

7.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’APROVACIO DE LES LINIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2017 I TRAMESA MINHAP EN COMPLIMENT ARTICLE 27.2 LLEI ORGANICA 2/2012 27 D’ABRIL D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

8.- DONAR COMTE AL PLE DE L’EXPEDIENT DE TRANSFERENCIA DE CREDIT EXP. 1 TC 153/2016, DESPESES DE SUPORT PER ACTIVITATS

9.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME TRIMESTRAL SOBRE COMPLIMENT DE TERMINIS DE FACTURES DE L’AJUNTAMENT PENDENTS DE RECONEIXER L’OBLIGACIÓ -TERCER TRIMESTRE 2016 – AJUNTAMENT-

10.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRANSFERÈNCIA DE CREDIT EXP. 1 TC160/2016 UTILLATGE, MAQUINARIA I ALTRES EINES (ADQUISICIO DOS EINES PER MANTENIMENT CEIP ESTACIO)

11.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’EXPEDIENT 1 TC155/2016, TRANSFERENCIA CREDIT OPCIO COMPRA CONVENI MODIFICACIO POUM

12.- DONAR COMPTE AL PLE DE LEXP. 1 TC156/2016, COL·LECTOR GIRONA, OBRES XARXA

13.- DONAR COMPTE AL PLE DELS ESTATS EXECUCIO PRESSUPOST 2016 (TERCER TRIMESTRE 2016) OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ

14.- DONAR COMPTE AL PLE PERIODE MITJA PAGAMENT PROVEIDORS (PMP) SEGUIMENT COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 3 TRIMESTRE 2016 -AJUNTAMENT

15.- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERIODE MITJA PAGAMENT GLOBAL (PMP-G) SEGUIMENT COMPLIMENT LLEI MOROSITAT 3 TRIMESTRE 2016

16.- DONAR COMPTE DECRET APROVACIO FITXERS DELS COSTOS EFECTIUS SERVEIS DE L’EXERCICI 2015

17.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ

18.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CONVENI URBANÍSTIC SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT I LA PROPIETAT DE L’SMU-36 ENTORNS MONESTIR

19.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM-26 ENTORNS MONESTIR I SMU-36

20.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA SMU-03 BUJONIS INDUSTRIAL NORD

21.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES FRANGES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS

22.- PLA D’USOS D’ORDENACIÓ DELS SERVEIS DE LES PLATGES I LITORAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS PEL PERÍODE 2017-2021

23.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS PER A LA CESSIÓ DE TERMINALS DE LA XARXA RESCAT PER LES COMUNICIACIONS DE L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL

24.- NOMENAMENT D’UN REPRESENTANT DEL GRUP CIU A DIVERSOS ORGANISMES I INSTITUCIONS

25.- MOCIÓ D’ERC, CIU, MES I CUP PER DONAR SUPORT A LA CELEBRACIÓ D’UN REFERÈNDUM VINCULANT PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA

26.- MOCIÓ DE LA CUP CONTRA L’ÚS DEL GLIFOSFAT EN EL TERME MUNICIPAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

27.- MOCIÓ DE GDC PER IMPULSAR UNA POLÍTICA DE TARIFACIÓ SOCIAL EN ELS SERVEIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS MUNICIPALS

28.- MOCIÓ DE GDC EN FAVOR D’UNS PRESSUPOSTOS SOCIALS, UNA RENDA DE CIUTADANIA GARANTIDA I UNA FISCALITAT JUSTA

29.- MOCIÓ DE CIU PER A L’ADEQUACIÓ D’UN GRAN APARCAMENT D’AUTOCARAVANES A LA CARRETERA DE TOSSA (A CAL NEGRE)

30.- MOCIÓ DE CIU PER A UNA ÒPTIMA UTILITZACIÓ DE LA ZONA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA

31.- MOCIÓ DE CIU PER DEMANAR LA SENYALITZACIÓ DE “MUNICIPI PER LA INDEPENDÈNCIA” A LES ENTRADES DE LA CIUTAT

32.- PROPOSICIONS URGENTS II. PART DE CONTROL:

33.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS 34.- PRECS I PREGUNTES.

34.- PRECS I PREGUNTES

El més llegit

I després