I després

AQUEST DIJOUS, PLE MUNICIPAL A SFG

Compartiu aquesta història

Aquest dijous, 27 de novembre a les 9 del vespre al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu, se celebrarà el ple municipal ordinari corresponent al mes de novembre, que podeu escoltar en directe per Ràdio Sant Feliu i també en el nostre web www.rsf.fm en directe i durant 30 dies en diferit. L’ordre del dia és el següent:

1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 30 D’OCTUBRE DE 2014

2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DELS FITXERS D’EXECUCIÓ DEL 3r TRIMESTRE 2014 I ELS CALCULS D’ESTABILITAT TRAMESOS AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PUBLIQUES (MINHAP) CONFORME L’ ART. 5 DE L’ ORDRE HAP/2105/2012

3.- DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 3r TRIMESTRE 2014, DE L’AJUNTAMENT I DELS ORGANISMES AUTONOMS

4.- DONAR COMPTE DEL DECRET I LES RESOLUCIONS DE PRESIDENCIA, D’APROVACIO DELS PERIODES MITJANS DE PAGAMENT A PROVEIDORS I DEL PERIODE MITJA DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEIDORS PER AL 3r TRIMESTRE 2014, DE L’ AJUNTAMENT I DELS ORGANISMES AUTÒNOMS

5.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ, INSTAL·LACIONS I OBRES

6.- TRANSFERENCIA CREDIT 3 TC5/2014, DIFERENT AREA DESPESA, FI D’EXERCICI

7.- MODIFICACIÓ DE LA BASE PRIMERA DE LES BASES PARTICULARS PER LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER LA MILLORA, REHABILITACIÓ I NOVA IMPLEMEMTACIÓ D’ESTABLIMENSTS COMERCIALS, DE SERVEIS I/O CASES TALLER AL TERRITORI DEL PLA DE BARRIS

8.- MODIFICACIÓ EL PLA D’USOS DE LES PLATGES I LITORAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS PER A L’ANY 2015

9.- PROPOSTA DE SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES DE TANQUES EN SÒL NO URBANITZABLE

10.- ADHESIÓ A L’ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES I LES ENTITATS MUNICIPALISTES PER A LA DIFUSIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ TELEFÒNICA ESPECIALITZADA DE LA XARXA D’ATENCIÓ I RECUPERACIÓ INTEGRAL PER A LES DONES EN SITUACIONS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

11.- DISSOLUCIO DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTARIA TURISTICA DE LA COSTA BRAVA

12.- PROPOSICIONS URGENTS

  1. Part de control:

1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

2.- PRECS I PREGUNTES.

El més llegit

I després