I després

Aprovades les bases del concurs de neteja d’edificis

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament ja ha aprovat la primera d’un seguit de bases de concursos de serveis subcontractats. Es tracta de la de neteja d’edificis municipals. Resten pendents entre altres les de l’enllumenat, zona blava, manteniment de clavegueram, etc.

Quant a la referida de neteja d’edificis municipals, respecte l’anterior plec de condicions, hi ha nombroses modificacions encaminades a mantenir una gestió eficient del servei així com la intenció de reduir costos sense minvar la qualitat. Fins el moment, aquesta concessió tenia una sortida de 772.000 euros, que amb la reducció es calcula que quedarà prop dels 713.000 euros.

L’Ajuntament apunta que la premissa bàsica és permetre una assignació dels recursos humans i econòmics optimitzada i racional, mantenir els actuals llocs de treball , de famílies de Sant Feliu de Guíxols, tot garantint i millorant la formació continuada d’aquestes persones.

Les principals modificacions que incorporarà el nou plec de condicions són:

-Modificar freqüències i càrregues de treball: adaptant les neteges de les dependències municipals a la realitat dels usos i necessitats. Amb un sistema de treball que garanteixi sempre uns mínims, i una revisió per a una millora continuada.

-Modificació, a la baixa, del preu de sortida, més la que puguin aportar les pròpies empreses. La disminució del cost no ha de significar mai reduir la qualitat

-Limitació del cost de materials variables (consumibles, fungibles, vestuari, amortització de maquinària). El cost i l’autocontrol l’assumeix l’empresa adjudicatària, i no l’Ajuntament.

-Dins del preu de licitació hi ha una bossa de 1.100 hores que es realitzaran sota petició i acord en qualsevol tipus de jornada (laborables, festius, nocturns, diürns, tasques especials o ordinàries, i inclou també els consumibles necessaris). D’aquesta forma, l’Ajuntament no s’ha de fer càrrec de despeses extra, que sí que es generaven en el contracte anterior.

-Tot el personal existent queda subrogat, i s’ha de cobrir amb el personal propi del contracte les baixes o jubilacions. Sense costos addicionals.

-S’estableix un sistema de control de qualitat en inspeccions periòdiques i un seguiment més àgil i efectiu.

-Es marcarà un sistema de control presencial per garantir les hores exigides.

-La facturació es farà d’acord amb un paràmetre fix del 97% de l’import, i un variable del 3% que serà determinat en funció dels resultats de les actes d’inspeccions sorpresa.

-L’empresa haurà de presentar una relació d’equips, maquinària, productes i mitjans que faran servir.

 

El més llegit

I després