I després

Ajuts en matèria d’habitatge per fer front a la crisi del Covid19

Compartiu aquesta història

Degut a l’actual situació de crisi sanitària com a conseqüència de la pandèmia del Covid19, s’han posat a disposició de la ciutadania tot un seguit de mesures en matèria d’habitatge per fer front a aquesta situació.

En primer lloc, recordar que a partir de la finals de maig està previst que es pugui obrir la convocatòria ordinària d’ajuts de lloguer per l’any 2020. Així mateix, recordar que ja des de fa unes setmanes ja està oberta l’ajut al lloguer 2020 per a majors de 65 anys, sempre i quan haguessin demanat també l’ajut el 2019.

Per altra banda, tenint en compte la situació d’excepcionalitat que estem vivint, també s’ha aprovat un nou programa d’ajudes destinades a les persones afectades per la crisi del COVID-19, i que com a conseqüència d’aquesta es trobin en una situació sobrevinguda de vulnerabilitat econòmica i social i amb greus dificultats per fer front al pagament del lloguer que restarà oberta fins el proper 30 de setembre de 2020.

Ajuts COVID:

1.- Beneficiaris. Si ets titular d’un contracte d’arrendament i et trobes en dificultats per pagar totalment o part de la renda de lloguer perquè has vist reduïts els seus ingressos a causa de la pandèmia del COVID 19, o bé, necessites ajuda per cancel·lar total o parcialment el microcrèdit sol·licitat pel pagament del lloguer pots demanar l’Ajut Covid-19.

En cas que siguis arrendatari però tu o un dels membres de la unitat familiar sigueu propietaris o usufructuaris d’un altre habitatge, o bé, disposeu de recursos econòmics suficients no podreu sol·licitar aquesta ajuda.

2.- Requisits principals. Per demanar-la, has de tenir en compte que és necessari:

 1. Tenir residència legal a Catalunya,
 2. Disposar d’un contracte de lloguer d’acord a la Llei d’Arrendaments urbans,
 3. S’ha de tractar del teu habitatge habitual,
 4. S’haurà d’acreditar que com a conseqüència de la pandèmia, el titular del contracte de lloguer o algun dels membres de la unitat familiar, es troba en situació de vulnerabilitat sobrevinguda.

Aquesta pèrdua substancial d’ingressos causant de la situació de vulnerabilitat sobrevinguda es podrà justificar en:

 1. Haver passat a estar en situació d’atur,
 2. Li han fet un expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO),
 3. Haver vist reduïda la jornada laboral per motiu de cures, en caso de ser empresari,
 4. Altres circumstàncies que suposin una pèrdua dels seus ingressos,

3.- Altres requisits: Per demanar aquesta ajuda, a part de justificar la pèrdua substancial d’ingressos també serà necessari acreditar:

 1. Que la persona sol·licitant demostri el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020.
 2. En cas que el contracte s’hagués finalitzat durant aquest període, s’haurà d’acreditar el pagament del lloguer des de l’inici del contracte.
 3. Tots els membres de la unitat familiar han de complir amb les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
 4. La persona que sol·liciti l’ajuda no ha de ser beneficiària d’alguna altra subvenció.
 5. l’import de la renda de lloguer del contracte d’arrendament ha de ser igual o inferior a 900 euros.

El concepte de renda de lloguer inclou: la renda, els endarreriments de la renda, IBI, la taxa pel servei de recollida d’escombraries i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora.

4.- Quantitat de l’Ajut: L’ajut es pot concedir per un import màxim de 6 mesos de la renda de lloguer, des d’abril a setembre de l’any 2020. És a dir, l’ajut es pot concedir per un import màxim de sis mesos de la renda de lloguer, des d’abril a setembre de 2020, essent de 500 € la quantia màxima de l’ajut a la demarcació de Girona (500 x 6 = 3000€).

5.- Capacitat econòmica de la unitat familiar: Per poder sol·licitar aquesta ajuda, els Ingressos de la unitat familiar el mes anterior a la sol·licitud no poden superar determinats topalls:

 • Que el conjunt dels ingressos dels membres de la UF, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut no siguin superiors a 3 vegades IPREM (1.613,52 euros mensuals)
 • Aquest màxim s’amplia a 4 vegades IPREM (quan a la UF quan hi ha alguna discapacitat.
 • 5 vegades IPREM (si és la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat.
 • Aquests ingressos màxims es podran incrementar en 53,78 euros per cada fill a càrrec o 80,67 euros per fill, si la família és monoparental.
 • Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

La Renda de lloguer més les despeses i subministraments de l’habitatge han de ser superiors o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

La persona sol·licitant ha d’acreditar el pagament de la renda del lloguer dels mesos de gener, febrer i març 2020. O si ha finalitzat el contracte durant aquest període, s’ha d’acreditar el pagament des de l’inici del contracte.

6.- Documentació: Per sol·licitar aquesta ajuda és necessari aportar la documentació recollida a Annex.

En el cas, de no poder aportar algun dels documents allà recollits (Annex) s’haurà d’aportar declaració responsable que justifiqui el motiu pel qual no es poden aportar, que ha d’estar relacionat com a conseqüència del COVID-19.

Tota la documentació que no s’hagi justificat en presentar la sol·licitud, l’haurà de presentar obligatòriament i d’ofici la persona sol·licitant en el termini màxim d’un mes des de la finalització de l’estat d’alarma.

7.- Incompatibilitats: Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestació per al pagament del lloguer que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a les mateixes mensualitats del mateix any. Si el sol·licitant es beneficia d’altres ajuts per al pagament del lloguer, la suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no podrà ser superior a 5.400 euros.

Quan s’hagi concedit un préstec mitjançant els ajuts transitoris de finançament, la quantia de l’ajut s’ha de destinar a l’amortització del préstec. Únicament quan s’hagi cancel·lat la totalitat del préstec, sempre que l’import d’aquest sigui inferior al de l’ajut concedit en aplicació d’aquest programa, pot destinar-se a cobrir el pagament de noves mensualitats de renda o d’imports superiors fins arribar al total de l’ajut rebut.

8.- Sol·licitud: sol·licituds es poden presentar de forma telemàtica enviant la sol·licitud i la documentació necessària.

 • S’hauran de presentar en imprès normalitzat, degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació necessària.
 • Per la seva tramitació s’haurà de fer a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/es/tramits).
 • Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir a les dependències indicades i a l’Oficina Virtual de Tràmits (http://tramits.gencat.cat)<http://tramits.gencat.cat)/>.
 • La sol·licitud i la documentació necessària es podrà presentar des del dia 19 de maig de 2020 fins el dia 30 de setembre de 2020.
 • Les dependències físiques de les Oficines Locals d’Habitatge estan sotmeses a restriccions d’obertura i atenció al públic establertes per les autoritats sanitàries. Esta previst que quan finalitzi l’Estat d’Alarma l’Oficina Local d’Habitatge obri algun algún dia per poder atendre aquelles persones que per dificultats tècniques no hagin pogut tramitar la sol·licitud per via telemàtica.

9.- Termini: Es podrà sol·licitar aquesta ajuda des de l’endemà de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins el 30 de setembre de 2020.

Les sol·licituds es resoldran seguint l’ordre d’entrada al registre corresponent amb la documentació completa i correcte, fins l’exhauriment de la dotació pressupostària.

10.- Informació en matèria d’habitatge. Per qualsevol dubte en matèria d’habitatge podeu dirigir-vos a l’Oficina Local d’Habitatge de Sant Feliu de Guíxols, (horari d’atenció: dilluns, dimecres i divendres de 9h a 13h), o enviant un email a habitatge@guixols.cat o trucant al telèfon 972.82.25.99.

 

Podeu consultar GUIA COMPLETA per sol·licitar els ajuts CLICANT AQUÍ

Podeu consultar la GUIA PER CREAR UN IDENTIFICADOR DIGITAL (IDCATMOBIL) CLICANT AQUÍ

El més llegit

I després