Des del Servei d’Assessorament d’Empreses de l’Ajuntament de Sant Feliu s’informa que el passat dia 27 de juliol d’enguany va sortir publicat al DOGC, núm. 6921, les bases reguladores i la convocatòria  de la línea d’ajuts en forma de garantia Línia Emprèn 2015 als quals és possible que emprenedors, autònoms i empreses de la ciutat estiguin interessants a acollir-s’hi.
Per tal de donar coneixement d’aquesta convocatòria, s’informa que en el marc d’aquesta ordre es destinen ajuts de garanties per al finançament següent:
Projectes d’inversió promoguts per persones emprenedores
Projectes d’inversió i/o circulant d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, per afavorir la millora de la competitivitat de les empreses catalanes.
El finançament de projectes s’articula a través de préstec o lísing i l’ajut de l’Institut Català de Finances (ICF) per compte del Departament d’Empresa i Ocupació, en forma de garantia és l’assumpció de risc del 70% de l’operació.
La nova línia Emprèn 2015 ofereix unes condicions econòmiques més preferents en interès i també inclou la possibilitat de refinançament d’operacions formalitzades d’acord amb les condicions de l’ICF . En concret la nova línia ofereix:
Interès: l’euríbor a 6 mesos, més un diferencial de fins a un màxim de 3,95 punts.
Import del préstec serà com a mínim de 10.000,00 euros i com a màxim de 100.000,00 euros per beneficiari.
Termini d’amortització: 5 anys.
Carència: 1 any, inclòs en el termini.
Comissió d’amortització anticipada de fins l’1%.
L’Ordre s’incorpora com a millores de simplificació administrativa la sol·licitud amb signatura electrònica i la notificació de la resolució  per mitjans electrònics.
A la pàgina de Canal Empresa podeu trobar informació detallada del tràmit: terminis, requisits i documentació a aportar, així com els models d’impresos que heu d’emplenar.
El termini de presentació de sol·licituds és fins el 26 de febrer de 2016 o fins a exhaurir el pressupost.
Els emprenedors, autònoms i comerços que estiguin interessats en sol·licitar la línia de finançament de l’Institut Català de Finances es poden adreçar a Guíxols Desenvolupament, Servei d’Assessorament d’Empreses, de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al carrer enamorats, 65-99, telèfon 972 32 70 33 o via correu electrònic a sae@guixols.cat.