En el passat exercici 2014 es varen beneficiar de les Ajudes per a l’IBI, un total de 194 famílies de Sant Feliu de Guíxols que han vist compensat parcialment o bé en la seva totalitat l’import que els correspon de l’Impost de Bens Immobles.
De les 256 sol·licituds rebudes al consistori, 60 no reunien alguns dels requisits imprescindibles per tal d’accedir a l’ajut. La major part dels descartats disposaven d’altres habitatges en propietat o bé amb un valor cadastral superior als 50.000 euros. Segons la regidora de Serveis Econòmics,Dolors Ligero, aquestes ajudes es donen des de l’any 2013 com a mesura compensatòria per l’increment del 10% de l’IBI que el govern central del Partit Popular va obligar a aplicar a tots els ajuntaments l’any 2012 i que no dóna la possibilitat a les administracions locals de reduir aquest impost com a mínim fins l’any 2016.
La regidora destacava que addicionalment s’han reduït els impostos i taxes no afectats per aquest impediment com són:
–  L’impost de construccions, instal·lacions i obres un 5,40 %
–  L’impost de vehicles en totes les seves categories amb un 5,22 %
–  La taxa de GUAL  s’ha reduït un 5,19  %
–  La taxa d’ocupació de la via pública per terrasses un 5,06 %