I després

S’aproven els impostos que s’aplicaran el 2013

Compartiu aquesta història

L’equip de govern de Sant Feliu, després del Ple extraordinari celebrat el matí d’aquest divendres, ha difós una nota en la qual destaca que, per l’any 2013, no incrementarà l’IBI ó impost de contribució urbana, l’impost que més grava a la població tant pel seu import com per la quantitat de persones a les quals afecta.

Així mateix, i amb l’objectiu de reactivar l’economia local, tampoc s’augmenten l’Impost de la Construcció ICIO, l’ocupació de la via pública amb terrasses, l’Impost d’Activitats Econòmiques IAE i l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys, tots ells, impostos que incideixen directament en l’activitat empresarial.

En referència a l’IBI, segons la regidora de serveis econòmics, Dolors Ligero, tot i que la Llei Reguladora de les Hisendes Locals regula tant la base imposable com el tipus de gravamen de l’IBI, així com les possible bonificacions i exempcions, el govern municipal està estudiant com ajudar a les famílies amb problemes econòmics a causa de la crisi a pagar l’Impost de Bens Immobles tal i com es va acordar per unanimitat al Ple del mes d’octubre seguint l’esperit d’una moció presentada pel grup municipal d’ICV-EA.

Atès que l’esmentada Llei no contempla cap supòsit de bonificació o exempció sobre l’IBI en cas de dificultats econòmiques dels contribuents, la idea del govern local es dotar al pressupost del 2013 d’una partida per a una nova subvenció que s’afegirà a les que ja existeixen per ajudar a col•lectius com les famílies nombroses, les famílies monoparentals i la gent gran. Declaren que estan treballant en les bases d’aquesta subvenció que, possiblement, s’haurà de tramitar a través dels Serveis Socials i que tindrà en compte paràmetres com els ingressos de les famílies, a més del fet de tenir els seus membres a l’atur.

Quant a la resta d’impostos i taxes, s’ha tingut en compte si son serveis als quals s’aplica IVA ó no. En el cas dels serveis que no estan gravats amb IVA, com ara els Guals i l’Impost de vehicles, la taxa s’incrementa al mateix nivell que l’IPC de Catalunya, el 3,9%.

Els serveis que tenen IVA, com ara la recollida d’escombreries i el manteniment del clavegueram s’actualitzen en un 3,9% per l’augment del IPC més un 3% de l’augment de l’IVA.

Degut a la retallada de la subvenció per a les Escoles Bressol passa dels 1300.-€ per nen i any als 875.-€ pel curs gener-juny 2013, i desapareix a partir de setembre 2013. El consistori es veu obligat a pujar les taxes de l’Escola Bressol un 6,9%.

Aquest augment equival només al 25% de la retallada de la subvenció, el 75% restant, l’assumeix l’Ajuntament, juntament amb l’augment del IPC.
Quan es varen fixar les taxes pel 2012 es va fer amb la previsió que la subvenció per les escoles bressol seria de 1.300.-€ per nen i any però finalment s’han rebut només 875.€ per nen amb la qual cosa, l’Ajuntament ha hagut d’assumir també enguany aquesta diferència de 425.-€ menys per nen.

A l’Escola de Música l’equip de govern assegura que s’ha vist obligat a aplicar un augment del 10% degut a la retallada, a partir del setembre, de la subvenció de la Generalitat per aquest tipus d’escoles. Tot i aquest augment, l’aportació de l’Ajuntament respecte del cost total de l’escola es del 41,7 %, que equival a 214.882,53 €.

Segons la regidora d’economia , els darrers mesos s’ha fet una important tasca des dels serveis econòmics municipals actualitzant el preu de cost real de tots els serveis, constatant així que en la majoria dels casos, l’usuari del servei només paga una part del seu cost.

Així dons, per exemple, el cost del servei de manteniment del clavegueram està cobert en un 15,56 % per l’Ajuntament i un 84,44 % per l’usuari.

El cost del servei d’assistència a domicili es reparteix entre la Generalitat que assumeix el 49,52 %, l’Ajuntament el 28,81% i els usuaris el 21,67%.

En el cas dels casals, amb un cost total pel 2013 de 161.000.-€ l’aportació dels usuaris es menys del 50% del cost.

Pel que fa a la recollida d’escombreries, els ciutadans paguen el 83 % del cost del servei i es l’Ajuntament qui aporta la diferència que puja 582.181 €.

Per altre banda i per tal de facilitar el pagament dels impostos municipals, l’equip de govern posa en marxa una nova modalitat de pagament que s’afegeix a la tradicional del pagament únic i a la fórmula del pagament en 3 rebuts que es va implantar de manera generalitzada per a tots els ciutadans l’any passat.

Aquesta nova modalitat que s’anomena TARIFA PLANA, posa a la disposició dels ciutadans la possibilitat de pagar en 11 rebuts els impostos d’IBI, escombraries, clavegueram, impost de circulació, els guals, els rebuts trimestrals del mercat municipal i l’ocupació de la via pública mitjançant terrasses.

Aquest fraccionament no comportarà cap recàrrec i s’haurà de demanar expressament als serveis de recaptació municipal ABANS DEL 18 DE DESEMBRE.

La regidora espera que aquesta nova modalitat de pagament tingui tanta acceptació com la del fraccionament en 3 rebuts que es va implantar l’any passat i que va ser l’escollida per prop del 98% dels ciutadans.
Segons Ligero, a la ja malmesa situació del finançament municipal, s’ha afegit enguany un augment mitja del IPC del 3.9% a Catalunya i l’augment de 3 punts del IVA que s’aplica, exceptuant els costos de personal gairebé a totes les despeses de l’ Ajuntament.

Tot i aquesta pujada, destaquen que no s’ha repercutit als ciutadans l’increment total que ha suposat per l’Ajuntament la pujada de l’IVA a tots els contractes municipals, ja que hi ha molts serveis que no estan subjectes a una taxa directe però si a l’IVA.

Així per exemple l’abalisament de les platges està subjecte a IVA i per tant el 2013 a més de l’increment del IPC es produirà un augment de 3 punts de l’IVA. El mateix passa amb la neteja viària, atès que els impostos que es paguen son per la recollida selectiva de les escombraries i tractament de residus, però no pels impostos directes per la neteja viària, i aquesta despesa també està afectada per l’increment de l’IVA.

Aquestes despeses i altres com l’enllumenat públic, la neteja dels edificis municipals, la policia o el manteniment de la via pública no estan subjectes a taxa, i es financen a través de les aportacions de l’Estat als municipis, subvencions que es rebem de la Generalitat i les contribucions municipals o IBI que enguany no es puja.

Així dons, per assumir l’increment d’IVA de totes les despeses que no estan subjectes a taxes, al pressupost del 2013 s’haurà de fer inexorablement un nou exercici de contenció pressupostaria.

 

El més llegit

I després