I després

Procés selectiu mitjançant concurs oposició lliure per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliars administratius/ves de Turisme

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols informa que s’ha obert el termini de presentació d’instàncies del procés selectiu que ha de regir en el concurs d'oposició lliure per a la creació d’una borsa de treball per a cobrir necessitats temporals de personal de la categoria d’auxiliar administratiu/va de Turisme, que es produeixin durant el període de dos anys.

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols informa que s’ha obert el termini de presentació d’instàncies del procés selectiu que ha de regir en el concurs d’oposició lliure per a la creació d’una borsa de treball per a cobrir necessitats temporals de personal de la categoria d’auxiliar administratiu/va de Turisme, que es produeixin durant el període de dos anys.
Es poden presentar instàncies des de l’11 d’abril i fins al dia 13 de maig de 2019.
El procés i tota la informació, així com la relació de mèrits es troba ja a disposició de tothom a la seu electrònica de l’Ajuntament, hi podeu accedir a través del web www.ciutada.guixols.cat

Què és i per a què serveix?
Aquest procés té per objecte la creació d’una borsa de treball per a cobrir necessitats temporals de personal de la categoria d’auxiliar administratiu/va de Turisme, que es produeixin durant el període de dos anys, mitjançant concurs oposició lliure a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guixols.

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona que compleixi els requisits, en nom propi o en nom d’una altra persona, acreditant dita representació.

Quin cost té?
Cap

Quins documents s’han d’aportar?
1.- Instància específica
2.- Fotocòpia DNI/NIE
3.- Fotocòpia de la titulació exigida
4.- Fotocòpia certificat acreditatiu del nivell de suficiència (C1) de català.
5.- Relació de mèrits

En quines dates es pot fer?
En el termini de vint dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província.de Girona. (De l’11 d’abril al 13 de maig, ambdós inclosos)

BASES DEL PROCÉS PUBLICADES AL BOP

INSTÀNCIA ESPECÍFICA

RELACIÓ DE MÈRITS

OFERTA DE TREBALL

 

 

El més llegit

I després