La situació d’excepcionalitat originada per la pandèmia del Coronavirus ha generat molts dubtes sobre com afecta el règim de visites del menors fills de pares separats o divorciats.

L’Estat d’Alarma no ha de ser cap excusa per incomplir el règim de custodia, visites i estades acordats. El que sí que ens pot passar és que ens trobem en circumstàncies especials que alterin els acords inicials, que es podran dur a terme sempre i quan els progenitors es posin d’acord i sigui per la salut dels fills.

Preguntes i consells pràctics en casos de separacions i divorcis amb fills/es a càrrec durant l’Estat d’Alarma

1).- Durant la vigència de l’Estat d’Alarma i l’obligació de confinament s’ha de complir amb la guarda i custòdia compartida?

Si, en els casos de custodia compartida setmanal s’ha de complir tal i com estableix el conveni i/o sentència. En casos d’una distribució diferent de la guarda compartida -per dies- s’hauria d’intentar arribar a un acord entre els progenitors per distribuir els períodes de guarda com a mínim per setmanes alternes, per evitar al màxim desplaçaments dels fills menors per tal de protegir als fills/es.

2).- Durant la vigència de l’Estat d’Alarma i l’obligació de confinament si la guarda dels fills/es és a favor d’un dels progenitors s’ha de complir amb el règim de visites del conveni i/o sentència?

Si, amb caràcter general, les visites de cap de setmana han de mantenir-se a fi de procurar el contacte entre els fills/es menors i ambdós progenitors.

En cas de discrepància entre progenitors, les visites intersetmanals es podran suspendre per evitar desplaçaments dels fills/es menors i evitar riscos per la seva salut.

3).- Durant la vigència de l’Estat d’Alarma i l’obligació de confinament s’ha de mantenir i facilitar el contacte entre pares o mares i fills/es ?

Si, sempre s’ha de facilitar al màxim el contacte entre progenitors i fills/es, ja sigui per telèfon, factime, videotrucada, skype, etc… i en aquesta situació de confinament es fa més necessari que mai el contacte fluid entre els progenitors i fills/es.

4).- Si algun progenitor, fills o persones que convisquin en el domicili té símptomes de contagi o té coronavirus s’ha de complir amb el règim de custòdia compartida o règim de visites que marca la sentencia?

No, sempre s’ha de protegir als fills menors i intentar evitar al màxim el contagi del coronavirus als fills/es menors. En aquests casos s’hauria de suspendre les visites i/o guarda i custòdia compartida per protegir la salut dels fills/es menors.

5).- Durant la vigència de l’Estat d’Alarma i l’obligació de confinament es mantenen les visites tutelades en els Punts de Trobada?

No, durant l’Estat d’Alarma, queden suspeses totes les visites en els Punts de Trobada.

6).- Si em para la policia quan estic anant a recollir o a retornar els fills o filles amb l’altre progenitor per complir amb el canvi de guarda o règim de visites, haig de portar algun document que ho justifiqui?

Si, s’ha de portar una fotocòpia del conveni i/o sentencia de divorci, separació o guarda i custòdia de fills/es menors.