I després

Ple Municipal Ordinari virtual del dijous 27 de gener de 2022

Aquest dijous 27 de gener tindrà lloc en format virtual el Ple Municipal Ordinari de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a partir de les 7 de la tarda. El podreu escoltar en directe per Ràdio Sant Feliu, al 107.0 de la FM i també online al nostre web fent clic aquí.

Compartiu aquesta història

Aquest dijous 27 de gener tindrà lloc en format virtual el Ple Municipal Ordinari de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a partir de les 21h. El podreu escoltar en directe per Ràdio Sant Feliu, al 107.0 de la FM i també online al nostre web fent clic aquí.

Ordre del dia del Ple Municipal Ordinari virtual d’aquest dijous 27 de gener de 2022.

Assumpte: Convocatòria Ajuntament Ple

Assenyalament:

1a Convocatòria 27/01/2022 a les 21.00 hores

2a Convocatòria 31/01/2022 a les 21.00 hores

Senyor/a,

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió de Ple sessió ordinària que tindrà lloc de manera telemàtica, a través de la plataforma Zoom el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:

I. PART RESOLUTIVA:

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS NÚM. 18/2021 DE DATA 09/12/2021 I NÚM. 19/2021 DE DATA 21/12/2021.

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS.

3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DEFINITIU D’AUDITORIA REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES AJUNTAMENT EXERCICI 2020.

4.- DONAR COMPTE DOCUMENT INFORME DEFINITIU AUDITORIA REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES EMISSORA MUNICIPAL EXERCICI 2020.

5.- DONAR COMPTE DOCUMENT INFORME DEFINITIU AUDITORIA REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES DE L’ESCOLA DE MÚSICA, EXERCICI 2020.

6.- DONAR COMPTE DOCUMENT INFORME DEFINITIU DE CONTROL PERMANENT PLANIFICABLE OBLIGATORI SOBRE EL CONTROL DE L’EXISTÈNCIA D’OBLIGACIONS DERIVADES DE DESPESES REALITZADES O BÉNS I SERVEIS REBUTS SENSE IMPUTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (COMPTE 413) DE L’EXERCICI 2020.

7.- APROVACIÓ DE BAIXA DE DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAMENT D’EXERCICIS TANCATS DE L’OA  ESCOLA DE MUSICA.

8.- APROVACIÓ DE BAIXA DE DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAMENT D’EXERCICIS TANCATS DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS.

9.- 3 TC001/2022, TRANSFERENCIA DE CREDIT ACTUACIONS ESPAI RAFAEL MASÓ.

10.- 3 TC002/2022 TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT NOU CENTRE ESPECIAL DE TREBALL.

11.- APROVACIÓ DE COMPATIBILITAT PER REALITZAR UNA SEGONA ACTIVITAT AL SECTOR PRIVAT COM A FORMADOR PER COMPTE D’ALTRI.

12.- APROVACIÓ DE COMPATIBILITAT PER REALITZAR UNA SEGONA ACTIVITAT AL SECTOR PRIVAT COM A ARQUITECTE TÈCNIC PER COMPTE PROPI.

13.- APROVACIÓ DE COMPATIBILITAT PER REALITZAR UNA SEGONA ACTIVITAT COM A ADVOCAT PER COMPTE PROPI.

14.- APROVACIÓ DE COMPATIBILITAT PER REALITZAR UNA SEGONA ACTIVITAT PRIVADA COM A FORMADOR PER COMPTE PROPI.

15.- APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES, REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DE CARÀCTER ESPORTIU EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA.

16.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER SANTA TERESA, DES DEL CARRER ERES FINS AL CARRER HÈRIZ.

17.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’OBRES DE REFORMA DE L’ESPAI MASÓ PER A L’OFICINA DE TURISME.

18.- MOCIÓ DE SUPORT AL MODEL D’ESCOLA I A LA LLENGUA CATALANA PEL GRUP MUNICIPAL DE TOTS PER SANT FELIU I ADHERITS ELS GRUPS D’ERC I JxCAT.

19.- MOCIÓ PER IMPULSAR UN PLA COMUNITARI DE SALUT MENTAL PER A PERSONES JOVES PRESENTADA PER PART DEL GRUP MUNICIPAL DE GUIXOLS DES DEL CARRER.

20.- PROPOSICIONS URGENTS.

II. PART DE CONTROL:

21.- INFORMACIÓ ALS REGIDORS.

22.- PRECS I PREGUNTES.

El més llegit

I després