Aquest dijous 27 de gener tindrà lloc en format virtual el Ple Municipal Ordinari de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a partir de les 21h. El podreu escoltar en directe per Ràdio Sant Feliu, al 107.0 de la FM i també online al nostre web fent clic aquí.

Ordre del dia del Ple Municipal Ordinari virtual d’aquest dijous 27 de gener de 2022.

Assumpte: Convocatòria Ajuntament Ple

Assenyalament:

1a Convocatòria 27/01/2022 a les 21.00 hores

2a Convocatòria 31/01/2022 a les 21.00 hores

Senyor/a,

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió de Ple sessió ordinària que tindrà lloc de manera telemàtica, a través de la plataforma Zoom el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:

I. PART RESOLUTIVA:

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS NÚM. 18/2021 DE DATA 09/12/2021 I NÚM. 19/2021 DE DATA 21/12/2021.

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS.

3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DEFINITIU D’AUDITORIA REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES AJUNTAMENT EXERCICI 2020.

4.- DONAR COMPTE DOCUMENT INFORME DEFINITIU AUDITORIA REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES EMISSORA MUNICIPAL EXERCICI 2020.

5.- DONAR COMPTE DOCUMENT INFORME DEFINITIU AUDITORIA REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES DE L’ESCOLA DE MÚSICA, EXERCICI 2020.

6.- DONAR COMPTE DOCUMENT INFORME DEFINITIU DE CONTROL PERMANENT PLANIFICABLE OBLIGATORI SOBRE EL CONTROL DE L’EXISTÈNCIA D’OBLIGACIONS DERIVADES DE DESPESES REALITZADES O BÉNS I SERVEIS REBUTS SENSE IMPUTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (COMPTE 413) DE L’EXERCICI 2020.

7.- APROVACIÓ DE BAIXA DE DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAMENT D’EXERCICIS TANCATS DE L’OA  ESCOLA DE MUSICA.

8.- APROVACIÓ DE BAIXA DE DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAMENT D’EXERCICIS TANCATS DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS.

9.- 3 TC001/2022, TRANSFERENCIA DE CREDIT ACTUACIONS ESPAI RAFAEL MASÓ.

10.- 3 TC002/2022 TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT NOU CENTRE ESPECIAL DE TREBALL.

11.- APROVACIÓ DE COMPATIBILITAT PER REALITZAR UNA SEGONA ACTIVITAT AL SECTOR PRIVAT COM A FORMADOR PER COMPTE D’ALTRI.

12.- APROVACIÓ DE COMPATIBILITAT PER REALITZAR UNA SEGONA ACTIVITAT AL SECTOR PRIVAT COM A ARQUITECTE TÈCNIC PER COMPTE PROPI.

13.- APROVACIÓ DE COMPATIBILITAT PER REALITZAR UNA SEGONA ACTIVITAT COM A ADVOCAT PER COMPTE PROPI.

14.- APROVACIÓ DE COMPATIBILITAT PER REALITZAR UNA SEGONA ACTIVITAT PRIVADA COM A FORMADOR PER COMPTE PROPI.

15.- APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES, REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DE CARÀCTER ESPORTIU EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA.

16.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER SANTA TERESA, DES DEL CARRER ERES FINS AL CARRER HÈRIZ.

17.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’OBRES DE REFORMA DE L’ESPAI MASÓ PER A L’OFICINA DE TURISME.

18.- MOCIÓ DE SUPORT AL MODEL D’ESCOLA I A LA LLENGUA CATALANA PEL GRUP MUNICIPAL DE TOTS PER SANT FELIU I ADHERITS ELS GRUPS D’ERC I JxCAT.

19.- MOCIÓ PER IMPULSAR UN PLA COMUNITARI DE SALUT MENTAL PER A PERSONES JOVES PRESENTADA PER PART DEL GRUP MUNICIPAL DE GUIXOLS DES DEL CARRER.

20.- PROPOSICIONS URGENTS.

II. PART DE CONTROL:

21.- INFORMACIÓ ALS REGIDORS.

22.- PRECS I PREGUNTES.