Assumpte: Convocatòria Ajuntament Ple
Assenyalament:

1a Convocatòria 30/06/2020 a les 09.00 hores
2a Convocatòria 02/07/2020 a les 09.00 hores


Senyor/a,

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i amb la convocatòria
feta ahir a la finalització del Ple ordinari, us trasllado l’ordre del dia de la nova sessió de Ple
extraordinari que tindrà lloc a la Sala de Plens el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per
tractar dels assumptes següents:

NÚM.: ASSUMPTE:
1- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER ALS SERVEIS DE NETEJA
EXTRAORDINARIS PER A L’ESTIU 2020 (X2020006323)

2- PROPOSTA D’ACTUACIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA AL C.
GUARDIOLA (X2020008243)

L’alcalde,

Sant Feliu de Guíxols, 26 de juny de 2020