I després

Ordre del dia del Ple Municipal Ordinari presencial del dijous 25 de novembre de 2021 a les 21 hores

Ordre del dia del Ple Municipal Ordinari presencial del dijous 25 de novembre de 2021 a les 21 hores

Compartiu aquesta història

Assenyalament:

1a Convocatòria 25/11/2021 a les 21:00 hores

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió de Ple sessió ordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:

I.  PART RESOLUTIVA:

1.- APROVAR ELS ESBORRANYS DE LES ACTES ANTERIORS DE DATES 25/10/2021 I 11/11/2021.

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS.

3.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARACIÓ DELS DESPERFECTES OCASIONATS PEL TEMPORAL GLÒRIA AL CAMÍ D’ACCÉS A LA ZONA DE BANYS SANG I FETGE.

4.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MPOUM-39: MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM EN L’ÀMBIT DE L’SMU-15 “CARRETERA DE TOSSA”.

5.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE REFORMA I ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI MASÓ PER A L’ÚS D’OFICINES.

6.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM – 40 A L’ÀMBIT DE L’SMU-32 “SANT POL MITJÀ”.

7.- SUPLEMENT DE CRÈDIT AMORTITZACIÓ PRÈSTEC.

8.- PLA IGUALTAT AJUNTAMENT SANT FELIU DE GUÍXOLS 2021-2024.

9.- SUBVENCIONS EN ESPÈCIE ESTALVI ENERGÈTIC  ESTABLIMENTS COMERCIAL. CONVOCATÒRIA 2021.

10.- PROPOSTA PER A LA MILLORA DELS PASSOS DE VIANANTS A LA CIUTAT.

11.- PROPOSTA PER A IMPULSAR UNA COMUNITAT ENERGÈTICA LOCAL A SANT FELIU DE GUÍXOLS.

12.- MOCIÓ SOBRE LA CONSTRUCCIÓ DE NOVES LÍNIES DE MOLT ALTA TENSIÓ.

13.- MOCIÓ PER A LA PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DE LA BARANA DE MAR, ELS BALCONS I ELS ARCS COM A ELEMENTS ARQUITECTÒNICS IDENTITARIS DE SANT FELIU DE GUÍXOLS.

14.- PROPOSTA PER A LA ORDENACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS I CABLEJATS D’ELECTRICITAT I COMUNICACIONS.

15.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL GUÍXOLS DES DEL CARRER DE SUPORT AL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER A L’ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA.

16.- PROPOSICIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL GUÍXOLS DES DEL CARRER PER A LA REPOSICIÓ AL SEU LLOC ORIGINAL DE LA PLACA COMMEMORATIVA DE LA VICTÒRIA DE LES NACIONS UNIDES ALIADES DURANT LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL.

17.- PROPOSICIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS ERC, JUNTS, GdC I MES PER A LA MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE LA PARTICIPACIÓ DELS REGIDORS/ES I GRUPS MUNICIPALS EN ELS ÒRGANS D’INFORMACIÓ I DIFUSIÓ MUNICIPAL.

18.- PROPOSICIONS URGENTS

II. PART DE CONTROL:

19.- INFORMACIÓ ALS REGIDORS

20.- PRECS I PREGUNTES

El més llegit

I després