Aquest dijous se celebra el Ple Municipal corresponent al mes d’agost de 2014 que podreu escoltar en directe per Ràdio Sant Feliu i a través del nostre web (www.rsf.fm ), on també el podreu consultar en diferit durant un mes i que compta amb els següents punts a l’ordre del dia:

1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 30 DE JULIOL DE 2014

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DELS FITXERS D’EXECUCIÓ DEL 2N TRIMESTRE 2014 I ELS CALCULS D’ESTABILITAT TRAMESOS AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PUBLICQUES (MINHAP) CONFORME L’ART. 5 DE L’ORDRE HAP/2105/2012

4.- DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 2N TRIMESTRE 2014 DE L’AJUNTAMENT I DELS ORGANISMES AUTÒNOMS

5.- EXP. 3 TC3/2014 TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT, CONSERVACIO MANTENIMENT I MATERIALS VIES PUBLIQUES

6.- CONTRACTE DE LA GESTIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL MAS BALMANYA (MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE I PRÒRROGA FORÇOSA)

7.- APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE REGIR L’ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS A LES FAMÍLIES D’INFANTS ESCOLARITZATS A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS QUE ES TROBIN EN SITUACIONS SOCIOECONÒMIQUES DESFAVORIDES PEL CURS 2014-2015

8.- SOL•LICITUD DE COMPATIBILITAT PER A ACTIVITATS PÚBLIQUES I/O PRIVADES A NOM DEL SENYOR ALEXANDRE RODRÍGUEZ AUBÓ, ENGINYER TÈCNIC/A INDUSTRIAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS.

9.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES ORDINÀRIES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT MARTIRIA

10.- PROPOSICIONS URGENTS

PRECS I PREGUNTES.