I després

ORDRE DEL DIA DEL PLE DE DIJOUS

Compartiu aquesta història

Aquest dijous se celebra el Ple Municipal corresponent al mes d’agost de 2014 que podreu escoltar en directe per Ràdio Sant Feliu i a través del nostre web (www.rsf.fm ), on també el podreu consultar en diferit durant un mes i que compta amb els següents punts a l’ordre del dia:

1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 30 DE JULIOL DE 2014

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DELS FITXERS D’EXECUCIÓ DEL 2N TRIMESTRE 2014 I ELS CALCULS D’ESTABILITAT TRAMESOS AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PUBLICQUES (MINHAP) CONFORME L’ART. 5 DE L’ORDRE HAP/2105/2012

4.- DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 2N TRIMESTRE 2014 DE L’AJUNTAMENT I DELS ORGANISMES AUTÒNOMS

5.- EXP. 3 TC3/2014 TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT, CONSERVACIO MANTENIMENT I MATERIALS VIES PUBLIQUES

6.- CONTRACTE DE LA GESTIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL MAS BALMANYA (MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE I PRÒRROGA FORÇOSA)

7.- APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE REGIR L’ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS A LES FAMÍLIES D’INFANTS ESCOLARITZATS A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS QUE ES TROBIN EN SITUACIONS SOCIOECONÒMIQUES DESFAVORIDES PEL CURS 2014-2015

8.- SOL•LICITUD DE COMPATIBILITAT PER A ACTIVITATS PÚBLIQUES I/O PRIVADES A NOM DEL SENYOR ALEXANDRE RODRÍGUEZ AUBÓ, ENGINYER TÈCNIC/A INDUSTRIAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS.

9.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES ORDINÀRIES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT MARTIRIA

10.- PROPOSICIONS URGENTS

PRECS I PREGUNTES.

El més llegit

I després