Per Junta de Govern Local de 16 d’agost de 2016, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va aprovar la convocatòria i les bases específiques que han de regir el concurs oposició per al nomenament de dos agents de la Policia Local com a funcionaris de carrera.

Les sol·licituds, amb la documentació exigida per a prendre part a l’esmentat procés, es podran presentar des del 30 d’agost al 19 de setembre de 2016 (ambdós inclosos), en el Registre General de l’Ajuntament o en la forma que determina l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/99.

Si d’acord amb el previst a l’article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la instància no es presentés al Registre d’Entrada de l’Ajuntament, l’aspirant haurà de comunicar a l’Àrea de Recursos Humans la remissió de la còpia de la instància el mateix dia, mitjançant correu electrònic (recursoshumans@guixols.cat) adjuntant el comprovant que ho acrediti. No s’acceptarà cap instància per correu que no hagi complert aquest requisit.

Les bases específiques han estat publicades al BOP de Girona número 162, de 25 d’agost de 2016, al Tauler d’Edictes de la Corporació i a la pàgina web de l’Ajuntament ciutada.guixols.cat. Per a més informació dirigir-se a: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Plaça del Mercat, 6 – 9 (entrada pel Passeig del Mar), 17220 Sant Feliu de Guíxols. Telèfon 972/327000. Horari de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.