I després

OBRES A SANTA MAGDALENA I BOERA

Compartiu aquesta història

Aquests dies comencen les obres de reurbanització d’un tram del carrer de Santa Magdalena -el tram comprès entre el carrer del Bruc i la Riera de Sant Amanç- i del carrer de Miquel Boera.
Contempla dues fases d’execució. Ara es durà a terme la primera, i més endavant es farà la segona. Aquesta segona fase comprèn un altre tram del carrer de Santa Magdalena –el que hi ha entre la riera de Sant Amanç i la carretera de Girona- així com la construcció, al costat de la riera, d’un dipòsit de 63m3 de capacitat (les dimensions del qual són: 10m de llarg, 4m d’ample i 1,70m d’alçada).
La missió del dipòsit és filtrar els olis, sediments i restes de tot tipus de l’aigua recollida i enviar a la riera només l’aigua neta; a la xarxa de clavegueram, la resta. Per tal de protegir les edificacions existents (no descalçar els fonaments) està prevista l’execució d’uns micropilotatges de 8 m. de fondària als 2 costats llargs del dipòsit.
La totalitat del projecte té un cost inicial de 898.286,00 €. No hi ha cap contribució especial per part dels veïns.
La 1a fase ha estat adjudicada a l’empresa Serveis d’Instal.lacions Tècniques Empordà amb un cost de 286.274,20 € i un termini d’execució de 3 mesos.
Pel que fa al C/ Santa Magdalena s’ha previst que la vorera nord (la del costat del col·legi Gaziel) faci 1,50 m. d’amplada i disposi d’arbres de tronc estret per embellir la zona, amb la corresponent instal·lació de xarxa de rec automàtic. La vorera sud tindrà una amplada de 90 cm. que també permetrà el pas a cotxets i cadires de rodes. Es respecta el doble sentit de circulació, amb una amplada de 2,75 m. per a cada sentit.
En tot l’àmbit del projecte es renovarà el clavegueram i es construirà una xarxa de sanejament separativa per a la recollida de les aigües pluvials i les fecals, tot substituint l’actual canalització per dues conduccions.
Respecte a la xarxa d’aigua potable se substituirà la canalització existent. Al carrer de Santa Magdalena, l’enllumenat públic anirà fixat a la façana nord i es procedirà al soterrament dels creuaments de cables. Al carrer de Miquel Boera es respecta la zona d’aparcament existent i l’enllumenat es col·locarà a la façana del costat de la zona d’aparcament.
També es renovarà la instal·lació de la xarxa elèctrica de baixa tensió, que anirà grapada a les façanes i se soterrarà als creuaments. També es preveu el soterrament dels creuaments de les línies telefòniques actualment existents de tal manera que tot el cablejat aeri desapareixerà.

El més llegit

I després