I després

Mesures adoptades en matèria d’habitatge durant la crisi del Covid-19

L’aparició del Covid-19, a més de comportar una emergència sanitària severa, ha suposat un gran impacte econòmic. El patiment per poder pagar el lloguer o la hipoteca s’ha convertit en una gran preocupació per les famílies. Amb l’objectiu de pal·liar aquests efectes, s’ha aprovat un seguit de mesures econòmiques en matèria d’habitatge.

Compartiu aquesta història

L’aparició del Covid-19, a més de comportar una emergència sanitària severa, ha suposat un gran impacte econòmic. El patiment per poder pagar el lloguer o la hipoteca s’ha convertit en una gran preocupació per les famílies. Amb l’objectiu de pal·liar aquests efectes, s’ha aprovat un seguit de mesures econòmiques en matèria d’habitatge.

A dia d’avui no hi ha cap convocatòria oberta d’ajuts al lloguer, a excepció d’un ajut al lloguer 2020 per a majors de 65 anys, sempre i quan haguessin demanat també l’ajut al 2019. Aquestes ajudes les tramita d’ofici l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de Sant Feliu.

A partir de l’aprovació del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març es recull que les persones afectades per la crisi del COVID-19, i que com a conseqüència d’aquesta es trobin en una situació sobrevinguda de vulnerabilitat econòmica i social es podran acollir a les mesures següents:

 • Suspensió dels desnonaments. El Govern va suspendre, des del dia 31 de març i fins que es compleixin sis mesos del final de l’estat d’alarma, tots els desnonaments sense alternativa habitacional de les llars que es trobin en situació de vulnerabilitat social o econòmica sobrevinguda com a conseqüència dels efectes de l’expansió del COVID-19.
 • Pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer durant 6 mesos. Els contractes de lloguer que finalitzin durant l’Estat d’Alarma, es prorrogaran de forma extraordinària durant 6 mesos. Perquè això sigui aplicable, només cal que s’enviï un burofax o un correu electrònic al propietari de l’habitatge sol·licitant la prorroga del contracte.
 • Moratòria en el pagament de les quotes d’hipoteca. Si no es pot fer front al pagament de la hipoteca de l’habitatge habitual, podeu sol·licitar una moratòria en el pagament de les quotes. Això no significa condonació, sinó aplaçament en el seu pagament. Per demanar-la s’ha de fer davant l’entitat bancària presentant la sol·licitud i la documentació que us indiquin. Es pot demanar des del passat 19 de març i fins 1 mes després de la finalització de l’Estat d’Alarma. Una vegada presentada la sol·licitud amb la documentació requerida, l’entitat creditora l’implementarà en el termini màxim de 15 dies.
 • Moratòria en el pagament de les quotes de lloguer. Si teniu un contracte de lloguer de l’habitatge habitual es pot sol·licitar una moratòria en el pagament de les quotes del lloguer. Només cal enviar la sol·licitud corresponent al propietari, degudament complimentada i amb la documentació necessària. El propietari disposarà de 7 dies laborables per respondre. Es pot demanar imprès a habitatge@guixols.cat
 • Microcrèdits i altres ajuts pel pagament de lloguer. Si la moratòria del lloguer no es acceptada pel propietari, també es podrà optar a microcrèdits per fer front al pagament. Hi ha notícies de que poden haver-hi altres ajuts però actualment resten pendents del corresponent desenvolupament legislatiu.
 • Informació en matèria d’habitatge. Per qualsevol dubte en matèria d’habitatge podeu dirigir-vos a l’Oficina Local d’Habitatge de Sant Feliu de Guixols, trucant al telèfon habitatge@guixols.cat

Resum de les qüestions més importants en matèria de lloguer:

Tant des del Govern de l’Estat com des del Govern de la Generalitat s’han adoptat mesures econòmiques per ajudar a les famílies afectades pel COVID 19 a poder fer front al pagament de la hipoteca i del lloguer.

El Govern va suspendre, des del dia 31 de març i fins que es compleixin sis mesos del final de l’estat d’alarma, tots els desnonaments sense alternativa habitacional de les llars que es trobin en situació de vulnerabilitat social o econòmica sobrevinguda com a conseqüència dels efectes de l’expansió del COVID-19.

1.- Finalització dels contractes:

Pels contractes de lloguer que finalitzin durant l’Estat d’Alarma, s’ha establert una pròrroga obligatòria d’aquests contractes durant 6 mesos. Perquè això sigui aplicable, només cal que l’arrendatari enviï un burofax o un correu electrònic al propietari de l’habitatge sol·licitant la prorroga del contracte.

2.- Mesures:

a) Moratòria en el pagament de la renda de lloguer d’un habitatge habitual. Per poder-se acollir a aquesta mesura, és necessari sol·licitar-ho per escrit al propietari, enviant-li la corresponent sol·licitud degudament complimentada (imprès que espot demanar a habitatge@guixols.cat) juntament amb la documentació necessària.

b) Crèdit específic pel pagament de les quotes de lloguer en Estat d’Alarma i fins els 4 mesos posteriors. Línia de crèdit a 0% interès i a retornar entre 6 i 10 anys. Pendents de desenvolupament autonòmic per establir criteris, requisits i procediment per la seva sol·licitud.

c)Ajuts directes pel pagament del lloguer o pel retorn del préstec durant el període d’Excepcionalitat. Pendents de desenvolupament autonòmic per establir criteris, requisits i procediment per la seva sol·licitud.

 

3.- Diferenciar gran tenedor de petit propietari

Els grans tenedors estan obligats a implementar aquestes mesures, els petits propietaris no.

 

a) Gran tenedor (més de 10 habitatges). Ha d’oferir entre diverses opcions:

 1. Reducció 50% del preu del lloguer mentre duri l’Estat d’Alarma,
 2. Moratòria en el pagament de la renda de lloguer mentre duri l’Estat d’Alarma (prorrogable fins a un màxim 4 mesos),
 • Deixant oberta la possibilitat d’oferir un acord més avantatjós.

El llogater podrà demanar accés a les línies de crèdit o ajuts transitoris per poder pagar (deixaria d’estar vigent la moratòria).

 

b) Petit propietari

No té l’obligació d’acceptar la moratòria en el lloguer. En tot cas, el llogater es podrà acollir a les línies de crèdit i ajuts transitoris.

 

4.- Requisits per poder acollir-se a la moratòria:

Han de ser persones obligades a pagar una renda de lloguer que s’hagin vist afectades de forma sobrevinguda pel COVID19. És a dir, passin a estar en situació d’atur, ERTO… o bé, que com a conseqüència d’això hagin vist reduïda la seva capacitat d’ingressos de forma substancial:

– Tres vegades IPREM (1613,52€/mensuals). Quantitat que s’incrementa 0’1 per fill a càrrec o major de 65 anys.

– Quatre vegades IPREM si a la UF hi ha un membre amb una discapacitat superior al 33%…

– Cinc vegades IPREM si dins de la UF hi ha un membre amb discapacitat intel·lectual…

 

I que la renda despeses + subministraments bàsics siguin superiors al 35% dels ingressos nets familiars.

 

5.- Exclusions

No es poden acollir ala moratòria aquelles persones propietàries o usufructuàries d’algun altre habitatge a Espanya.

 

6.- Terminis

La moratòria es pot demanar des de l’entrada en vigor d’aquesta norma (2 d’abril) i es pot fer durant 1 mes.

L’arrendador té 7dies laborables per donar una resposta.

 

7.- Procediment

S’ha de presentar una sol·licitud a la persona arrendadora amb qui es va signar el contracte de lloguer (es pot fer de forma telemàtica) i ho ha de fer amb la documentació pertinent.

 

8.- Compatibilitat

Les persones poden tenir accés al programa d’ajuts transitoris però això comporta l’aixecament de la moratòria.

 

9.- Funcionament de la línia de crèdits

Queda pendent saber quins són els requisits i criteris aplicables (Per acord entre Ministeri de Transports amb l’ICO es dictarà una Ordre).

Aquests crèdits seran oferts per les Entitats Financeres amb la cobertura de l’Estat Espanyol i s’oferiran a les persones en situació de vulnerabilitat i tindran un termini de devolució de 6 anys (prorrogables de forma excepcional per 4 anys més).

Aquests ajuts s’hauran de destinar obligatòriament al pagament del lloguer i podran cobrir un import màxim de 6 mensualitats de renda.

 

10.- Dificultats per retornar el crèdit

Es preveu un programa d’ajuts pendent de desenvolupar per l’Ordre Ministerial i establir criteris, requisits i procediment.

Consistirà en la concessió d’uns ajuts de lloguer, mitjançant adjudicació directa a persones llogateres d’un habitatge habitual i que tinguin problemes pel pagament del lloguer i compleixin el requisit de trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda.

L’import serà de fins a 900 € mensuals i de fins el 100% de la renda de lloguer.

Encara estem a l’espera que es determini qui gestionarà aquests ajuts o crèdits.

 

Resum de les qüestions més importants en matèria d’hipoteques:

Atenent a la situació excepcional provocada per la pandèmia del COVID19 i la declaració per part del Govern Espanyol de l’Estat d’Alarma, va entrar en vigor el Reial Decret Llei 8/2020, de mesures extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID19, que ha decretat la moratòria en el pagament de les quotes de les hipoteques contractades per l compra d’un habitatge principal a les famílies que pateixin una reducció en els seus ingressos per aquesta causa durant tres mesos.

Abans d’aprofundir en aquesta mesura, recordar que el Govern va suspendre, des del dia 31 de març i fins que es compleixin sis mesos del final de l’estat d’alarma, tots els desnonaments sense alternativa habitacional de les llars que es trobin en situació de vulnerabilitat social o econòmica sobrevinguda com a conseqüència dels efectes de l’expansió del COVID-19.

 

1.- Qui se’n pot beneficiar?

La Moratòria podrà ser sol·licitada pels titulars de préstec hipotecaris contractats per l’adquisició de:

– Habitatge habitual,

– Immobles on es desenvolupi l’activitat econòmica que portin a terme empresaris i professionals,

– Habitatges no habituals llogats, dels que el deutor hipotecari persona física, propietari i arrendador, hagi deixat de percebre la renda des de l’entrada en vigor de l’Estat d’Alarma o deixi de percebre-la fins un mes després de la finalització del mateix.

2.- Requisits:

La moratòria s’aplicarà a tots els préstecs o crèdits hipotecaris si el deutor compleix els següents requisits:

 1. Que la persona deutora hipotecària perdi la feina o, si és empresari o professional, que pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o que hagi de suportar una caiguda de vendes de més del 40%.
 1. Que els ingressos totals de tots els membres de la unitat familiar no superin , en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria:
 1. Tres vegades l’IPREM mensual, (1.613,52€ mensuals)
 2. Límit que s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill a càrrec o major de 65 anys membre de la unitat familiar, o per 0,15 vegades l’IPREM en el cas d’unitats familiars monoparentals.
 3. Quatre vegades l’IPREM si un o més membres de la unitat familiar té una discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti de forma permanent i acreditada per l’activitat laboral.
 4. Cinc vegades l’IPREM, si el deutor hipotecari pateix paràlisi cerebral, malaltia mental, o discapacitat intel·lectual, amb un grau igual o superior al 33%, o és una persona amb una discapacitat física o sensorial amb un grau igual o superior al 65%, o pateix una malaltia greu que l’incapaciti acreditadament a la persona o al seu cuidador per realitzar una activitat laboral.
 5. Que la suma de la quota hipotecària, les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge siguin superiors al 35% dels ingressos nets familiars.
 6. Que, a conseqüència de l’emergència sanitària, la unitat familiar hagi patit una alteració significativa del seu esforç mensual en el pagament de la quota hipotecària en els termes següents:
 1. Que l’esforç que representi la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s’hagi multiplicat per almenys 1,3.
 2. Que s’hagi produït un descens substancial a les vendes igual o superior al 40%.

3.- Terminis

Es pot sol·licitar des del passat 18 de març i fins a un mes després de la finalització de l’Estat d’Alarma.

 

4.- Procediment

S’ha de presentar una sol·licitud davant l’entitat financera amb la que es va signar el préstec o crèdit hipotecari (disposen d’un formulari específic a la seva web). Aquest formulari s’ha de remetre acompanyat amb la documentació específica. El lliurament també pot ser telemàtic.

Una vegada presentada la sol·licitud de la moratòria amb la documentació requerida, l’entitat creditora l’implementarà en un termini de 15 dies.

 

5.- Documentació

Per acreditar que es té dret a la moratòria en el pagament de la quota hipotecària el sol·licitant ha de presentar:

 1. Justificant de la pèrdua d’ingressos:
  1. Certificat de la prestació d’atur amb l quantitat mensual.
  2. Si és empresari o professional i cessa l’activitat, el Certificat de declaració de cessament de l’activitat emès per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
 2. Llibre de família.
 3. Certificat col·lectiu d’empadronament històric.
 4. Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent.
 5. Nota simple del servei d’índexs del Registre de Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
 6. Escriptures de compravenda de l’habitatge i de concessió del préstec o crèdit hipotecari.
 7. Declaració responsable dels deutors conforme compleixen els requisits exigits.

 

6.- Efectes de la moratòria

La moratòria no significa condonació del deute sinó aplaçament en el seu pagament. Per tant, implica la suspensió del pagament de les quotes mensuals de la hipoteca (amortització capital i interessos) durant el termini d’un mes, sense perjudici de les pròrrogues que puguin acordar per part del Govern Espanyol si s’allarga l’Estat d’Alarma. I també:

– La no meritació d’interessos en el període extraordinari de suspensió del pagament de la hipoteca.

– La impossibilitat del cobrament d’interessos moratoris.

– La impossibilitat d’aplicar la clàusula de venciment anticipat del contracte.

 

Disseny sense titol 2

El més llegit

I després