I després

MES I PDeCAT VOLEN TEMPS PELS PRECS I PREGUNTES

Compartiu aquesta història

En el ple d’aquest mes de març els grups municipals de MES i PDeCAT presentaran una moció conjunta que han enviat als mitjans amb el argumentant que prenen aquesta iniciativa “per assegurar que les preguntes dels diferents grups municipals i del ciutadans es puguin fer al ple, ja que s’ha agafat el costum de tallar el ple a les dotze de la nit quedant sempre penjades els precs i preguntes del grups i les preguntes dels ciutadans. Són aquests dos apartats el que composen el veritable control de la ciutadania a l’equip de govern. Sembla, per les seves accions que al govern els molesta molt aquesta part, i per extensió tot el ple. Per això ens hem vist obligats a presentar una moció que asseguri que es puguin fer les preguntes al ple”

El text de la moció és el següent:

“Moció per garantir que la ciutadania i el grups municipals puguin formular precs i preguntes.

Atès que la normativa que regula les sessions del ple i concretament el ROM de Sant Feliu de Guíxols permet una interpretació consistent en donar per conclòs el ple a partir de mitjanit.

Atès que fins i tot es pot donar una interpretació que comporti que arribada la mitjanit es tingui per acabat abruptament el ple sense permetre que tots els grups municipals i el públic puguin traslladar els precs i preguntes malgrat haver-se iniciat aquest punt de l’ordre del dia.

Atès que l’apartat de precs i preguntes forma part essencial de la tasca de control al govern per part de la ciutadania i dels grups municipals a la vegada que constitueix un fonament del desenvolupament democràtic de les sessions i un element de transparència imprescindible.

Atès que els plens es donen amb caràcter ordinari un cop al mes i que és només en aquests plens a on està previst l’apartat de precs i preguntes.

Atès que és també una element imprescindible de coherència dels debats que es garanteixi el principi d’unitat d’acte de les sessions plenàries i s’eviti, en la mesura del possible, que aquestes quedin interrompudes abruptament.

Atès que en el present mandat i en d’altres anteriors s’ha esdevingut diverses vegades i en plens successius la interpretació restrictiva a la que fem esment per part d’alcaldia.

Atès que aquesta interpretació afecte de manera especial al públic assistent que en aquestes ocasions s’ha vist impedit de traslladar les seves preguntes, suggeriments, queixes o precs al ple municipal.

Atès que és necessari establir en aquest punt un criteri que fomenti les bones practiques en el marc dels debats que es produeixen a les sessions del ple.

En atenció al que es porta exposat PROPOSEM AL PLE L’ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS ACORDS:

Primer.- Amb caràcter general la normativa que regula les sessions del ple municipal s’interpretarà sempre de tal manera que s’afavoreixi la possibilitat per part dels grups municipals i del públic assistent de realitzar l’apartat de precs i preguntes. Concretament:

Segon.- La normativa que regula les sessions del ple municipal s’interpretarà i els plens es dirigiran de tal manera que sempre es permeti l’apartat de precs i preguntes als grups municipals i al públic assistent en les sessions ordinàries. Es farà així en el cas de que la presidència pretengui deixar punts per a les següents sessions un cop passades les 23 hores 59 minuts i 59 segons. Aquesta circumstància mai serà al·legada per evitar obrir el punt de precs i preguntes.

Tercer.- La normativa que regula les sessions del ple municipal s’interpretarà i els plens es dirigiran de tal manera que permeti durant les sessions ordinàries formular a tots els grups municipals i al públic assistent els precs i preguntes que s’haguessin proposat traslladar. Un cop obert aquest punt no es podrà tancar fins que tots els grups municipals i el públic assistent facin arribar els seus precs i preguntes al govern municipal.

GRUPS MUNICIPALS DE CiU i MES”

El més llegit

I després