I després

L’alcalde signa el decret definitiu del nou cartipàs municipal

Compartiu aquesta història

Després de les eleccions del passat 22 de maig, l’alcalde Joan Alfons Albó ha signat el decret definitiu del qual es deriva el nou cartipàs municipal amb la delegació de funcions als diversos regidors de les formacions CiU i PSC, amb petites modificacions de darrera hora respecte a les informacions que ja havíem publicat en aquest web.

El decret diu textualment:

DISPOSO:

Primer.- Delegar a favor dels regidors que a continuació es relacionen les competències de gestió que s’esmenten en cada cas. Aquestes delegacions no inclouen la potestat de dictar resolucions administratives que afectin a tercers, sens perjudici de la delegació que es fa en els punts tercer i quart d’aquest decret, i de les que posteriorment es pugui realitzar.
L’Alcaldia conserva totes les atribucions no delegades expressament, i en particular les relatives als següents assumptes:

Alcalde: Joan Alfons Albó i Albertí (CiU)
Matèries: Alcaldia
Secretaria, Contractació i Recursos Humans
Consell Escolar Municipal
Ports i Costes

Vicealcalde Pere Albó i Marlés (PSC)
Matèries Vicealcaldia
Primera tinència d’Alcaldia
Portaveu del Govern
Cultura i Patrimoni
Projecte Thyssen i Patrimoni Anlló.
Teatre i activitats culturals
Cementiri Municipal
Síndic de greuges
Projectes Km. 0 i Turó del Fortim.
Comunicació

Regidora: Júlia Vendrell i Amate (PSC)
Matèries Ensenyament
Cinquena tinència d’Alcaldia

Equipaments educatius, oficina del català, Escola Oficial d’Idiomes
Escoles Bressol
Casals d’estiu
Escola Adults
Activitats universitàries
Nous cicles i oferta formativa
Escola de Música

Regidora: Maria Pilar Giró i Roman (CiU)
Matèries: Promoció de la Ciutat i Relacions institucionals
Quarta tinència d’Alcaldia

Relacions Institucionals, protocol
Estratègies de promoció
Informàtica
Agermanaments
Embelliment de la ciutat
Comissió del Paisatge Urbà
OIAC (Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana)

Regidor: Pau Casals i Caus (CiU)
Matèries: Història, Coneixement i Difusió

Desenvolupament del Pla Director del Monestir
Pla Director de l’edifici de l’antic Hospital
Museu d’Història de la Ciutat, Arxiu i Biblioteca
Desenvolupament del projecte de Museu d’Història de la Medicina de Catalunya

Regidora: Dolors Ligero i Ruiz (CiU)
Matèries: Serveis Econòmics, Pla de Barris i Participació ciutadana
Segona Tinència d’Alcaldia

Serveis econòmics
Gestió del Pla de Barris
Obres públiques
Llicències urbanístiques i d’activitats
Disciplina urbanística
Participació ciutadana

Regidor: Joan Vicente i Rufí (PSC)
Matèries: Planificació Urbanística, Habitatge i Medi Ambient
Tercera tinència d’Alcaldia

Patrimoni natural
Patrimoni urbanístic
Ordenances ambientals
Desenvolupament i gestió del POUM
Polítiques d’habitatge
Pla d’Aparcaments
Planificació i seguiment del programa d’Inversions

Regidor: Juan José García i Cañadas (PSC)
Matèries: Regidoria de Desenvolupament Econòmic i Treball
Setena tinència d’Alcaldia

Promoció de l’Acord per a l’Impuls Econòmic de la Ciutat
Comerç, Indústria i Pesca
Mercat municipal sedentari i no sedentari
Borsa de treball
Guíxols Desenvolupament
Modernització de l’Administració

Regidora: Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Matèries: Esports i Joventut
Sisena tinència d’Alcaldia

Activitats i instal·lacions esportives
Local i programació estable música per a joves
Espais Pic-nic
Polítiques de joventut
Gestió edificis municipals i centres cívics

Regidora: Verónica Lahoya i Rodríguez (PSC)
Matèries: Acció Social
Serveis socials
Centre Tramuntana
Salut Pública
Transport públic
Polítiques d’igualtat i integració
Serveis a la gent gran i residència de la gent gran
Cooperació
Programa de Mediació
Activitats dels centres cívics

Regidor: Joaquim Clarà i Estañol (CiU)
Matèries: Serveis Municipals

Seguretat viària, mobilitat, ocupació via pública
OMIC
Subministrament aigua potable i clavegueram
Servei de neteja
Parcs i jardins
Enllumenat Públic
Platges

Regidor: Francisco Cárdenas i Toscano (CiU)
Matèries: Governació i manteniment de la ciutat

Seguretat ciutadana i policia local
Tancament de carrers
Protecció civil
Brigada d’Obres i Manteniment
Mobiliari urbà

Segon.- Els regidors delegats no podran delegar les seves atribucions a altres regidors.

Tercer.- Delegar al regidor Joaquim Clarà i Estañol la potestat de resoldre mitjançant actes administratius les autoritzacions sobre ocupació de via pública i restriccions al trànsit rodat.

Quart.- Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efectes des del dia següent a la data de notificació d’aquest Decret als regidors afectats, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’avocació d’aquesta Alcaldia.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada la competència delegada de forma tàcita, si en el termini de les 24 hores següents no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació.

Sisè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i publicar el text en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes d’aquest.-

Així ho disposa l’alcalde, en el lloc i data a dalt indicats, davant meu, la secretària acctal., de la qual cosa dono fe.

L’alcalde La secretària acctal.,
Joan Alfons Albó i Albertí Marta Vila i Gutarra

El més llegit

I després