I després

IV Recull d’informes de Síndics

Compartiu aquesta història

El Síndic de Greuges de Sant Feliu de Guíxols, José Luís Mayo ha enviat als mitjans de comunicació la següent informació: “El FòrumSD, l’associació de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya, ha presentat, al Parlament de Catalunya el IV Recull d’Informes corresponent a l’any 2011 en un acte que ha estat presidit per la M.H. Sra. Núria de Gispert. Es tracta de la quarta edició d’aquest Recull d’Informes que aporta una visió global del funcionament, implantació i tasques realitzades per les sindicatures locals durant el darrer exercici. L’avançament del calendari de les darreres eleccions va fer necessari l’endarreriment d’aquesta presentació prevista, en principi, per a finals del darrer exercici.
Els Síndics locals de Catalunya han fet un total de 17.005 actuacions durant l’any 2011
Els síndics i síndiques locals del FòrumSD de Catalunya, han fet un total de 17.005 actuacions, el que suposa un 45,6% més d’actuacions que a l’any 2010. Les queixes tramitades han estat un total de 3.367 (2.990 al 2010). Quant a la seva solució cal destacar que un 63% han estat tancades amb una resolució favorable als interessos de la ciutadania. Les recomanacions dels síndics als ajuntaments suposen fer-los arribar propostes que proposen millores en les normatives locals i ens els protocols de funcionament, d’acord amb els drets fonamentals de la ciutadania. Del conjunt de les recomanacions emeses cal destacar que un 74% han estat acceptades (59% totalment i 15% parcialment).
El nombre més important d’actuacions que fan els Síndics/ques es refereixen a matèries que afecten la qualitat de vida de la ciutadania.
El recull agrupa en tres grans blocs temàtics el conjunt de les actuacions dels síndics:
– Àmbit temàtic d’administració general. Aquest bloc temàtic recull les queixes registrades que tenen per objecte aspectes de procediment administratiu (manca de resposta, silenci administratiu, notificacions, incompliment de terminis…) i hisenda. L’Any 2011 aquest àmbit temàtic va suposar el 24% de les queixes rebudes i destaquen les queixes sobre procediments sancionadors (43%), seguits pels assumptes relacionats amb temes tributaris i de recaptació (25%). Un 10% d’aquestes són queixes que afecten el principi de responsabilitat patrimonial de l’administració.
– Àmbit temàtic de territori. Aquest gran bloc temàtic va registrar el 49% de les queixes de l’any 2011. El contingut més freqüent en aquest àmbit són les queixes relatives al manteniment i la mobilitat de la via pública (31%), seguides de les peticions sobre medi ambient i sorolls (16%), obres i disciplina urbanística (14%), seguretat ciutadana (14%) i habitatge (10%). Aspectes de promoció econòmica de la ciutat, com les llicències d’activitats (5%) el comerç i mercats (4%) han estat menys significatius quant a la recepció de queixes.
– Àmbit temàtic d’atenció a les persones. El tercer i últim bloc temàtic representa el 27% de les queixes de l’any 2011, i agrupa les àrees municipals que presten una especial atenció a les persones com són: Consum, Cultura, Educació, Esports, Salut Pública, Serveis Socials o Participació Ciutadana i Relacions amb la ciutadania. Els serveis socials municipals són objecte de la majoria de queixes d’aquest àmbit (32%), especialment atenent a l’actual situació econòmica i social, seguits de les actuacions en temes de cultura, educació i esports (19%) i participació ciutadana (13%).
Més de la meitat de la ciutadania pot accedir a un síndic/a defensor local
Els síndics i síndiques locals de Catalunya donen servei a un 54% de la població catalana (és a dir, 4.051.455 persones). Així, són conscients que l’eficàcia i l’eficiència han de ser una característica essencial del seu servei institucional. Això vol dir, ser útils als ciutadans i a l’Administració Local. I aquesta és la raó per la que seguim presentant el “Recull d’Informes de 2011” en el marc del Parlament de Catalunya: com a mostra del respecte institucional i del compromís públic amb la ciutadania.
Una institució estesa i consolidada arreu del territori Català
L’informe dels Síndics/ques locals de Catalunya inclou també dades que mostren la implantació territorial de la Institució del Síndic/ca local a Catalunya. La realitat territorial de Catalunya, amb 947 municipis dels quals 737 tenen menys de 5.000 habitants (i 2 amb síndic local), fa que el percentatge de municipis amb defensor local es mantingui en el 4%, tot i que, en termes de població, suposa que la institució es troba a l’abast del 54% de la ciutadania. Tot i així, són els municipis amb més població els que aposten amb major fermesa per aquesta figura de proximitat: dels 20 municipis amb més població de Catalunya –més de 60.000 habitants- 17 ja disposen de la institució, i només 3, encara no l’han creat: l’Hospitalet, Manresa i Castelldefels.
El valor de la proximitat i la bona administració
Des del FòrumSD, sempre hem entès que hi ha una forma pròpia i singular d’exercir com a síndic/a o defensor/a a l’àmbit local, on la proximitat i el coneixement directe poden facilitar habitualment la resolució efectiva de moltes de les queixes. La ciutat, els nostres pobles i viles, grans o petites, són l’escenari concret on hem de poder exercir tots els nostres drets i deures. Els Ajuntaments són, en aquest sentit, les institucions a qui directament els recau i correspon, de forma més directa, l’obligació de garantir el màxim i millor compliment de tots aquests drets econòmics, socials i culturals de proximitat. El defensor és així un instrument més que pot garantir el bon govern i la bona administració. I especialment, a prop de les persones que pateixen amb més virulència la situació de crisi que seguim patint.
L’acte de presentació del IV Recull d’Informes s’ha celebrat al Parlament de Catalunya, el passat dia 4 d’abril, presidit per la Sra. Núria de Gispert, presidenta del Parlament; el Sr. Josep Giné Badia, síndic municipal de greuges de Lleida i president del FòrumSD. El Dr. Jaume Saura, doctor en Dret, professor titular de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona i president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya ha presentat una ponència com a convidat d’honor de la presentació del Recull. A l’acte hi han assistit una important representació de Diputats i Diputades del Parlament així com alcaldes, regidors i regidores dels ajuntaments que tenen síndic o defensor municipal”.
José Luis Mayo Gutiérrez
Síndic de Greuges de Sant Feliu de Guíxols
Penitència 10 (Casa Albertí)
T. 972 32 80 40

El més llegit

I després