I després

INFORMACIÓ SOBRE ELS HORTS URBANS

Compartiu aquesta història

El saló de sessions de l’Ajuntament s’ha omplert aquest dissabte arrel de la convocatòria de l’Ajuntament per tal d’informar a les persones interessades a disposar d’un hort urbà.
L’Ajuntament posa a disposició dels ciutadans 44 horts d’aproximadament 50 m2 de superfície, que estan situats a la zona de Mas Cabanyes, al costat de l’Av. Europa.
Tots els requisits els trobareu al web de l’Ajuntament (www.rsf.fm) però us resumim els trams més destacats de les bases:
-Els ciutadans interessats en adquirir un dels horts hauran de presentar una sol.licitud a l’Oficina municipal d’atenció al ciutadà (OIAC) del dia 27 d’abril al dia 8 de maig.
Els requisits i condicions per tal de sol.licitar un hort són els següents:
-Ser persona física, major d’edat o bé disposar del permís escrit dels progenitors.
-Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar, entenent-se per unitat familiar aquelles persones que convisquin en un mateix domicili.
-Tenir DNI, NIE o passaport vigent.
-A la data d’inici del procés de sol·licituds, cal estar empadronat al municipi amb una antiguitat mínima de 3 anys ininterromputs.
-No disposar, a títol de propietat, de cap altre hort o terreny de conreu d’horta dins del terme municipal de Sant Feliu de Guíxols.
-Estar al corrent del pagament de les taxes i tribus muicipals o bé tenir un pla de pagament aplaçat d’aquests deutes.
La llista de sol.licitants admesos i l’adjudicació dels horts es farà per sorteig entre tots els sol.licitants en un acte públic. El mateix sorteig indicarà quin és l’hort objecte de l’adjudicació.
Els ciutadans que resultin adjudicataris hauran de pagar un cànon anual de 60 €, amb la possibilitat de pagar-ho en 2 terminis.
Els horts es cedeixen per 1 any, que es prorrogarà automàticament anualment fins arribar als 5 anys exceptuant si es detecta un mal ús de l’hort per part de l’adjudicatari.
Les principals normes i ús i gestió dels horts seran les següents:
-Cada un dels horts disposa de sortida d’aigua individual provinent d’un pou municipal pel reg.
-La parcel.la només es pot destinar únicament a hort. Resta prohibit desenvolupar-hi altres usos (tinença d’animals domèstics, dipòsit d’objectes..etc).
-Resta prohibit col.locar a la parcel.la tancaments, barraques, coberts, porxos, bidons, edificacions o construccions de qualsevol tipus.
-L’hort s’haurà de gestionar amb criteris d’agricultura integrada, procurant usar els productes més respectuosos amb el medi ambient i minimitzant l’ús de productes químics.
-No es pot deixar l’hort sense treballar més de 4 mesos sense causa justificada.

 

El més llegit

I després