I després

EXPOSICIÓ PÚBLICA PROJECTE HOTEL ELKE

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tramita el Pla de millora urbana per la ordenació de volums per la implantació hotelera a la Rambla Portalet, carrer Sant Roc i carrer Sant Ramon, promogut per l’entitat Elke Hotel, SL, redactat per Gerard Oliver Bofill, Arquitecte, i Xavier Frigola Mercader, Enginyer de Camins, Canals i Ports, segons documentació presentada el dia 22 de gener de 2015, RE548/2015, amb condicions que hauran de ser incorporades a la documentació abans de la seva aprovació definitiva.
L’objecte del pla de millora urbana és donar compliment al previst a l’article 99 de la Normativa Urbanística del POUM de Sant Feliu de Guíxols d’acord amb el que estableix la Modificació Puntual per a la requalificació urbanística de l’herència Anlló.
S’ha optat per la redacció d’un Pla de millora urbana en sòl urbà consolidat per poder concretar i reordenar la composició volumètrica dels edificis.
En compliment del Programa de participació ciutadana s’informa que el mateix està en informació pública fins el proper dia 11 de març de 2015 per tal que totes les persones, físiques o jurídiques, puguin consultar la documentació, escrita i gràfica, que l’integra i el seu expedient a fi de poder presentar al.legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns aportar en relació al mateix.
El dret d’informació i consulta de la documentació exposada al públic i del Programa de participació ciutadana, es podrà exercitar a les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, situades a la planta segona de l’edifici de l’Ajuntament, plaça del mercat núm. 6, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores).
Igualment la documentació es troba exposada, i pot ser consultada, a la web www.guixols.cat, i a les xarxes socials Facebook i Twitter de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
– Els interessats podran concertar entrevistes amb els tècnics redactors del projecte prèvia concertació d’entrevista amb l’Àrea d’urbanisme, telèfon 972.32.70.13.

El més llegit

I després