I després

El dimecres 30 d’octubre a les 16h. Ple Ordinari a Sant Feliu de Guíxols

Aquest mes, el Ple ordinari d'octubre, se celebra el dimecres ja que el dijous es vigília de festiu. A més aquest Ple se celebra a les 16h. El podreu seguir en directe des del 107.0FM, a www.rsf.cat o des de l'APP de la ràdio.

Compartiu aquesta història

Aquest mes, el Ple ordinari d’octubre, se celebra el dimecres ja que el dijous es vigília de festiu. A més aquest Ple se celebra a les 16h. El podreu seguir en directe des del 107.0FM, a www.rsf.cat o des de l’APP de la ràdio.

Aquest és l’ordre del dia:

  1. PART RESOLUTIVA:

1- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

2- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

3- NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN EL CONSELL RECTOR DE L’ESCOLA DE MÚSICA PER AL MANDAT 2019-2023 (X2019021256)

4- MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2019 (SEGONA ACTIVITAT POLICIA) (X2019032937)

5- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC (X2019029413)

6- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL N. 2 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES PER A L’EXERCICI 2020 (X2019030673)

7- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL N. 8 REGULADORA DE LES TAXES PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2020 (X2019028852)

8- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL N. 9 REGULADORA DE LES TAXES PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS MUNICIPALS (X2019030674)

9- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL Nº10 REGULADORA DE LES TAXES PEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS I PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE RECOLLIDA I GESTIÓ I DELS RESIDUS COMERCIALS (X2019030675)

10- RATIFICACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE DRENATGE DE PLUVIALS DEL CARRER PORT SALVI APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (X2019002384) (X2019008745)

11- PLA DE MILLORA URBANA PER A LA COMPOSICIÓ VOLUMÈTRICA I DE FAÇANA DE LA FINCA SITUADA AL PASSEIG DEL MAR, 23 (X2018037894)

12- COMPAREIXENÇA DE LA REGIDORA RESPONSABLE DE NETEJA, RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS (X2019030579)

13- MOCIÓ DE SUPORT A LES MOVILITZACIONS CONTRA LA SENTÈNCIA I A FAVOR DEL DRET A L’AUTODETERMINACIÓ (X2019034449)

14- PROPOSICIONS URGENTS

  1. PART DE CONTROL:

15- SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE L’ALCALDE, JUNTA DE GOVERN LOCAL I REGIDORS DELEGATS

16- PRECS I PREGUNTES

El més llegit

I després