I després

Dilluns 23 de desembre Ple Extraordinari

Compartiu aquesta història

Ple de desembre

1a Convocatòria 23/12/2013 a les 21:00:00 hores
2a Convocatòria 27/12/2013 a les 21:00:00 hores
Senyor/a,
D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió de Ple sessió ordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:
NÚM.: ASSUMPTE:
I. Part resolutiva:
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS DE DATES 28 DE NOVEMBRE I 9 DE DESEMBRE DE 2013
2.- RECONEIXEMENT A LA TASCA PORTADA A TERME PELS REGIDORS DEL MANDAT 2007-2011.
3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS
4.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ, INSTAL·LACIONS I OBRES, I DEDUCCIONS DE LA QUOTA CORRESPONENT.
5.- APROVACIÓ DE LA CESSIÓ D’ÚS DE BÉNS MOBLES I IMMOBLES DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA SANT FELIU GENT GRAN A FAVOR DE LA FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS
6.- DELEGAR LA COMPETÈNCIA DEL PLE MUNICIPAL A L’ALCALDIA PER A LA TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS DE CESSIÓ D’ÚS TEMPORAL A PRECARI DELS HABITATGES D’INSERCIÓ SOCIAL.
7.- MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DEL TENNIS MASCANADA A FAVOR DEL CLUB TENNIS GUÍXOLS
8.- PRÓRROGA DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL MOBILIARI URBÀ TIPUS MARQUESINES I GESTIÓ ACTIVITAT PRIVADA DE PUBLICITAT ESTÀTICA.
9.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENACIÓ DE LES FINQUES INCLOSES A L’SMU-16 CALA SANS DELS PREVISTOS EN EL POUM DE 2006
10.- PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE. PACTE D’ALCALDES
11.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIONS PER A LA TEMPORADA DE L’ANY 2014, DEL PLA D’USOS DE LES PLATGES I LITORAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 2012-2016
12.- APROVAR PROVISIONALMENT PER SEGONA VEGADA LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL DEL PORT DE SANT FELIU DE GUIXOLS (ZONES B, I, H)
13.- MOCIÓ REFERIDA A LA CONCESSIÓ DE L’EDIFICI DE LA TAVERNA DEL MAR
14.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA A L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS REBUTANT LA POSSIBLE VENDA I PRIVATITZACIÓ DEL PARC PÚBLIC D’HABITATGES DE L’INCASOL PER PART DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
15.- PROPOSICIONS URGENTS
II. Part de control:
PRECS I PREGUNTES.

El més llegit

I després