I després

DIJOUS, PLE MUNICIPAL ORDINARI DE SETEMBRE

Compartiu aquesta història

Aquest dijous 25 de setembre a les 21:00 h, se celebrarà al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Ple Municipal Ordinari del mes de setembre, que podeu escoltar en directe per Ràdio Sant Feliu i que conté els següents punts en l’ordre del dia

I.PART RESOLUTIVA:

1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 25 D’AGOST DE 2016.

2.- NOMENAMENT COM A REGIDOR DEL SENYOR JOAQUIM CLARÀ I ESTAÑOL

3.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL 2015

4.- MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS I DE L’ORDENANÇA DE TARIFES DE L’ESTACIONAMENT LIMITAT DE VEHICLES EN LA VIA PÚBLICA I ALTRES ZONES PER A 2017

5.- PAGAMENT DEL DÈFICIT DE LA PISCINA MUNICIPAL DELS ANYS 2012 I 2013

6.- DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE MUNICIPAL

7.- NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE PER AL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

8.- PROPOSICIÓ PER DONAR SUPORT A LES PERSONES QUE ENCARA NO VULGUIN CANVIAR EL SEU COMPTADOR ANALÒGIC DE LLUM

9.- MOCIÓ SOBRE LA INSTAL·LACIÓ DELS NOUS COMPTADORS TELEGESTIONATS, ANOMENATS “INTEL·LIGENTS”

10.- MOCIÓ SOBRE L’ELIMINACIÓ DE LA SIMBOLOGIA FRANQUISTA A SANT FELIU DE GUÍXOLS

11.- MOCIÓ EN SUPORT ALS SOM27 I MÉS ENCAUSATS PEL SEU TANCAMENT A LA UAB

12.- MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2016

13.- MOCIÓ PER CONSCIENCIAR DE LA NECESSITAT DE REDUIR L’ÚS DE LES TOVALLOLETES HUMIDES I NO LLENÇAR-LES AL WC

14.- PROPOSICIONS URGENTS

 

II.- PART DE CONTROL:

15.- DONAR COMPTE PLE DEL DECRET PERIODE MITJA PAGAMENT GLOBAL (PMP-G) SEGUIMENT COMPLIMENT LLEI MOROSITAT 2 TRIMESTRE 2016

16.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET PERIODE MITJA PAGAMENT PROVEIDORS (PMP) SEGUIMENT COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 2

TRIMESTRE 2016- AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTONOMS

17.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRANSFERENCIA DE CREDIT 1 TC 136/2016,TRANSFERENCIA CREDIT MOBILIARI VIES PUBLIQUES (ADQUISICIÓ DE TAULES I CADIRES PER DIVERSES FESTES I ACTIVITATS DE CIUTAT)

18.- DONAR COMPTE AL PLE TC 137/2016 TRANSFERENCIA CREDIT COL·LECTOR CARRETERA GIRONA

19.- DONAR COMPTE AL PLE DELS FITXERS D’ESTATS EXECUCIO PRESSUPOST 2016 (SEGON TRIMESTRE 2016) OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ

20.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’APROVACIO DE LES LINIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2017 I TRAMESA MINHAP EN COMPLIMENT ARTICLE 27.2 LLEI ORGANICA 2/2012 27 D’ABRIL D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

21.- DONAR COMTE AL PLE DE L’EXPEDIENT DE TRANSFERENCIA DE CREDIT

22.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

23.- PRECS I PREGUNTES

El més llegit

I després