I després

DIJOUS DARRER PLE DE LA LEGISLATURA

Compartiu aquesta història

Aquest dijous, 30 d’abril a les 21:00 h. podeu escoltar per Ràdio Sant Feliu el Ple Municipal Ordinari del mes d’abril, i darrer de la legislatura, en el qual es porten a aprovació els següents punts en l’ordre del dia:

1.– APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 26 DE MARÇ DE 2015

2.- APROVACIÓ DE LES BONIFICACIONS DE L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES I DEDUCCIONS DE LA QUOTA CORRESPONENT.

3.- MEMÒRIA DEL SINDIC MUNICIPAL DE GREUGES DE SANT FELIU DE GUIXOLS CORRESPONENT A L’ACTIVITAT DESENVOLUPADA DURANT L’ANY 2014.

4.- PRORROGA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LA REALITZACIÓ DELS CASALS 2010-2016. (CASAL ESPORTIU I CASALET).

5.-DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I ESPAIS PÚBLICS, RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA DE PLATGES, NETEJA D’AIGÜES MARINES I GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL.(ANY 2001).

6.-DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA VIARIA I DE PLATGES I TRANSPORT A L’ABOCADOR DE SOLIUS (ANY 1992).

7.- 3TC2/2015 TRANSFERENCIA DE CRÈDIT, ADQUISICIÓ I RESTAURACIÓ DE PATRIMONI.

8.-INFORME SOBRE ACORDS ADOPTATS CONTRA INFORMES DE DISCREPÀNCIES EMESOS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL REFERITS A L’EXERCICI ECONÒMIC 2014.

9.- AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ ATORGADA A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS SANCIONADORS.

10.- APROVACIÓ INICIAL PER SEGONA VEGADA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL. REGULACIÓ DE LES TANQUES EN SÒL NO URBANITZABLE I DELS CAMINS RURALS.

11.-APROVACIO INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM D’EQUIPAMENTS FORA RONDA.

12.-APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA DE L’HOTEL JECSALIS

13.-APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA DE L’HOTEL ELKE.

14.-APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM DEL SECTOR SMU-27 I ENTORNS.

15.-CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT I ELS SRS. PIERRE I AGNES ESTRINCH DE BARANGE, REFERENT A LA REORDENACIÓ DEL SMU-27.

16.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE CESSIÓ D’ÚS PER APARCAMENT DE LA FINCA DEL CARRER RUFO, 26.

17.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE CESSIÓ D’ÚS PER APARCAMENT AL CARRER PERE MARTIR ESTRADA, 11-15.

  1. PART DE CONTROL:

1.-DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS.

2.-PRECS I PREGUNTES.

 

El més llegit

I després