I després

DARRER PLE ORDINARI DE L’ANY A SANT FELIU

Compartiu aquesta història

Aquest dijous 22 de desembre a les 21:00 h, se celebrarà al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols el Ple Municipal Ordinari del mes de desembre, i darrer de l’any 2016, que podeu escoltar en directe per Ràdio Sant Feliu i que conté els següents punts en l’ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

2. APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ

3. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL DE VENDA NO SEDENTÀRIA

4. PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS I L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES TARIFES PER L’ESTACIONAMENT LIMITAT DE VEHICLES EN LA VIA PÚBLICA I ALTRES ZONES PER A L’EXERCICI 2017.

5. AUTORITZACIO, DISPOSICIO I RECONEIXEMENT OBLIGACIO DE LES FACTURES DE MUGADAS S.L. 2016/5090

6. AUTORITZACIO, DISPOSICIO I RECONEIXEMENT OBLIGACIO FACTURES SOREA SAU 2016/4068,4069,4070,5078,5087

7. PROPOSTA PLE COMPATIBILITAT PER PODER TREBALLAR EN UN CENTRE CONCERTAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

8. MOCIÓ PER UNA ÒPTIMA UTILITZACIÓ DE LA ZONA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA

9. MOCIÓ PER DEMANAR LA SENYALITZACIÓ A LES ENTRADES DE LA CIUTAT COM A MUNICIPI PER LA INDEPENDÈNCIA.

10. PROPOSICIÓ PER A L’ADHESIÓ A LA CAMPANYA “AMIANT ZERO”

11. MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS A LA COOPERATIVA “SOM ENERGIA”
12. MOCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’UN ESTUDI SOBRE LA PRECARIETAT LABORAL A SANT FELIU DE GUÍXOLS
13. PROPOSICIONS URGENTS

II. PART DE CONTROL:

14. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

15. DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRANSFERENCIA DE CREDIT EXP. 1 TC 184/2016 ADQUISICIO I RESTAURACIO PATRIMONI (PROJ 2013/2/MUS/1 SOBRANT PER FINANCIAR DESPESES APLICACIO)

16. PRECS I PREGUNTES.

El més llegit

I després