I després

Convocatòria – Selecció de projectes per exposar a la Capella de l’Antic Hospital (edició 2020)

De forma excepcional, aquest 2020 i atès el fet que s’han realitzat canvis en les planificacions a causa de les mesures per la COVID-19, la convocatòria de les exposicions dels artistes locals tindrà com a lloc d’exposició la Capella de l’Antic Hospital, del 6 de juliol al 30 d’agost.

Compartiu aquesta història

De forma excepcional, aquest 2020 i atès el fet que s’han realitzat canvis en les planificacions a causa de les mesures per la COVID-19, la convocatòria de les exposicions dels artistes locals tindrà com a lloc d’exposició la Capella de l’Antic Hospital, del 6 de juliol al 30 d’agost.

Els artistes locals i les associacions de la ciutat que desitgin exposar la seva obra o els seus treballs a la Capella de l’Antic Hospital han de presentar una sol·licitud amb el PROJECTE EXPOSITIU, les IMATGES de les obres en format digital, fotografies o enllaç web, el currículum i un dossier de treballs anteriors.

Per accedir a la convocatòria han de mostrar la seva vinculació amb la Ciutat, haver-hi nascut, o estar-hi empadronat.

Presentació del projecte del 23 al 30 de juny de 2020:

  • Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), hauran de presentar-lo telemàticament a la seu electrònica mitjançant el tràmit d’instància genèrica. Cal certificat digital.

A partir de les sol·licituds rebudes es farà un calendari d’exposicions quinzenals.


SELECCIÓ DE PROJECTES DELS ARTISTES LOCALS / ASSOCIACIONS DE LA CIUTAT PER PARTICIPAR EN LES EXPOSICIONS A LA CAPELLA DE L’ANTIC HOSPITAL. EDICIÓ 2020

1.- Objecte de la convocatòria:

Programa d’exposicions a la Capella de l’Antic Hospital de Sant Feliu de Guíxols, per part d’artistes locals o associacions de la ciutat.

 

2.- Destinataris:

Les associacions i els artistes que puguin mostrar la seva vinculació amb la ciutat.

Associacions que estiguin en el registre d’associacions i els artistes que acreditin ser nascuts a Sant Feliu de Guíxols, o tenir-hi fixada la seva residència. S’acreditarà amb la documentació corresponent i per currículum.

 

3.- Objectius:

Es donarà a conèixer l’obra dels artistes que ho desitgin així com els projectes d’exposicions que realitzin les associacions de la ciutat.

 

4.- Requisits:

La selecció dels projectes es farà a partir de les propostes rebudes, i segons disponibilitat de calendari.

 

5.- Criteris per a la valoració de les propostes:

La selecció de les propostes es farà a partir dels projectes rebuts.

Es valorarà la qualitat dels projectes i especialment l’interès que pot generar a la Ciutat,

així com que l’obra no hagi estat exposada en la mateixa anualitat o l’any anterior.

 

6.- Requisits de la documentació per presentar:

Per participar en la selecció cal entrar una sol·licitud al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), hauran de presentar-lo telemàticament a la seu electrònica mitjançant el tràmit d’instància genèrica. Cal certificat digital.

Fotocòpia del DNI de la persona que presenta la sol·licitud. En el cas de les associacions acreditar estar en el registre d’associacions.

Projecte: dossier que detalli el concepte del treball que es vol mostrar i l’esquema gràfic de l’exposició.

Currículum d’artista / treballs que mostrin el desenvolupament de l’associació

Dates de presentació: del 23 al 30 de juny

 

7.- Selecció dels projectes:

Es nomenarà una comissió que serà qui farà la selecció de les propostes d’exposició i el calendari d’exposicions a la Capella de l’Antic Hospital per al proper 2020.

 

8.- Característiques de les exposicions:

Les exposicions tindran una durada de quinze dies, de dilluns a diumenge.

El muntatge de l’exposició anirà a càrrec del propi artista o persones de l’associació, segons normativa aprovada en el contracte.

El servei de vetlla de l’exposició anirà a càrrec de l’artista o persones de l’associació, en horari comercial. Aquest horari contempla l’obertura de la sala els matins i les tardes tant en els laborables com en els festius. En cap cas es podrà mantenir l’exposició tancada durant les tardes i caps de setmana.

L’Ajuntament no es farà responsable de les obres que estan exposades, en cas que l’artista o persona responsable de l’exposició vulgui tramitar una assegurança, aquesta anirà al seu càrrec.

 

9.- La difusió de les exposicions:

L’Ajuntament dins les seves possibilitats, es farà càrrec de les edicions gràfiques de l’exposició. També farà difusió de les exposicions als mitjans de comunicació, així com a les agendes municipals, la web i Ràdio Sant Feliu.

 

10.- Termini de resolució:

La selecció de les propostes es farà pública el dia 2 de juliol. Es podrà consultar a través de la pàgina web o a través del telèfon 972 82 01 67.

El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i acceptació d’aquestes bases.

El més llegit

I després