I després

Convocatòria de Ple ordinari del dijous 28 d’abril de 2022

Convocatòria de Ple ordinari del dijous 28 d’abril de 2022

Compartiu aquesta història

Assumpte: Convocatòria Ajuntament Ple

Assenyalament:

1a Convocatòria 28/04/2022 a les 21:00 hores

2a Convocatòria 02/05/2022 a les 21:00 hores

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió de Ple sessió ordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:

I. PART RESOLUTIVA:

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR NÚM. 03/2022 DE DATA 29/03/2022.

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS.

3.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DEFINITIUS DE CONTROL PERMANENT DE LES SUBVENCIONS ATORGADES A ASSOCIACIONS DE LES ÀREES DE CULTURA I

ESPORTS A L’ANY 2019.

4.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS I NOMENAMENTS DE PERSONAL D’URGÈNCIA DE L’1/03 AL 31/03/2022 A L’AJUNTAMENT.

5.- CONCESSIÓ DE LA MEDALLA D’OR A L’ASSOCIACIÓ LLOP DE MAR.

6.- APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER LA DIGITALITZACIÓ, ADQUISICIÓ I SOCIALITZACIÓ DE MATERIALS ESCOLARS.

7.- APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN ESPÈCIE, PER A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DEL COMERÇ, SERVEIS I LA RESTAURACIÓ DE LA CIUTAT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS.

8.- DISSOLUCIÓ DE L’ÒRGAN ESPECIAL DEL SERVEI MUNICIPAL MUSEU D’HISTÒRIA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS I DEROGACIÓ DELS ESTATUTS

9.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL MUSEU D’HISTÒRIA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS.

10.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL CONSELL ASSESSOR DE PATRIMONI CULTURAL.

11.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL TRAM URBÀ DE LA RIERA DE SANT AMANÇ I DEL PRIMER TRAM DE LA RIERA DEL MONESTIR.

12.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER SANTA TERESA, DES DEL CARRER ERES FINS EL ENRIC HÉRIZ.

13.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL D’HABITATGE DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 2022-2027.

14.- MOCIÓ PER DEMANAR QUE EL 60È ANIVERSARI DE LA PORTA FERRADA SIGUI DECLARAT PER L’ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT “ESDEVENIMENT D’EXCEPCIONAL INTERÈS PÚBLIC”.

15.- MOCIÓ PER PROMOURE LA TOTAL RETIRADA DE L’AMIANT A SANT FELIU DE GUÍXOLS.

16.- PROPOSICIONS URGENTS

II. PART DE CONTROL:

17.- INFORMACIÓ ALS REGIDORS.

18.- PRECS I PREGUNTES.

El més llegit

I després