I després

Convocatòria de Ple ordinari del dijous 26 de maig de 2022

Compartiu aquesta història

Assumpte: Convocatòria Ajuntament Ple

Assenyalament:

1a Convocatòria 26/05/2022 a les 21:00 hores

2a Convocatòria 30/05/2022 a les 21:00 hores

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió de Ple sessió ordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:

I PART RESOLUTIVA:

1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR NÚM. 04/2022 DE DATA

28/04/2022 I L’EXTRAORDINÀRIA NÚM. 05/2022 DE DATA17/05/2022.

2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DELS FITXERS D’EXECUCIÓ DEL 1R TRIMESTRE 2022.

3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME RESUM ANUAL DEL CONTROL INTERN, QUE S’ESTABLEIX A L’ARTICLE 213 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS, DE L’EXERCICI 2021.

4.- MEMÒRIA D’ACTUACIONS DEL SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES PORTADES A TERME DURANT L’ANY 2021.

5.- SC002/2022 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ESCOLA DE MÚSICA.

6.- CE001/2022 CREDIT EXTRAORDINARI REHABILITACIO INSTRUMENTS.

7.- MODIFICACIÓ DEL PLA NORMATIU 2022.

8.- APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER LA SOSTENIBILITAT I ESTALVI ENERGÈTIC DELS

ESTABLIMENTS COMERCIALS DE SANT FELIU DE GUÍXOLS.

9.- DEIXAR SENSE EFECTES LA COMPATIBILITAT D’UN/A TREBALLADOR/A DE AJUNTAMENT.

10.- DEIXAR SENSE EFECTES LA COMPATIBILITAT D’UN/A TREBALLADOR/A DE L’AJUNTAMENT.

11.- DEIXAR SENSE EFECTES LA COMPATIBILITAT D’UN/A TREBALLADOR/A DE L’AJUNTAMENT.

12.- DEIXAR SENSE EFECTES LA COMPATIBILITAT D’UN/A TREBALLADOR/A I ACCEPTACIÓ D’UNA NOVA SOL·LICITUD.

13.- ACCEPTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT D’UN/A TREBALLADOR/A DE L’AJUNTAMENT.

14.- ACCEPTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT D’UN/A TREBALLADOR/A DE L’AJUNTAMENT.

15.- ACCEPTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT D’UN/A TREBALLADOR/A DE L’AJUNTAMENT.

16.- ACCEPTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT D’UN/A TREBALLADOR/A DE L’AJUNTAMENT.

17.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM-41 “ENTORNS DEL CARRER DE LA TORRE”.

18.- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MPPOUM-39 A L’ÀMBIT DE L’SMU-15N CARRETERA DE TOSSA.

19.- MOCIÓ SOBRE EL FINANÇAMENT NECESSARI PER GARANTIR LA GRATUÏTAT A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DELS CURSOS D’INFÀNCIA 2 (ABANS P2).

20.- MOCIÓ DE REBUIG A LA CANDIDATURA DELS JOCS OLÍMPICS D’HIVERN 2030 BARCELONA-PIRINEUS.

21.- PROPOSICIONS URGENTS

II. PART DE CONTROL:

22. INFORMACIÓ ALS REGIDORS

23. PRECS I PREGUNTES.

 

El més llegit

I després