I després

AQUEST DIJOUS PLE MUNICIPAL ORDINARI

Compartiu aquesta història

Aquest dijous a les 9 del vespre se celebrarà al saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Ple Municipal Ordinari corresponent al mes de novembre de 2013. Podeu escoltar-lo en directe a través del 107.0 FM i del nostre web: www.rsf.fm on a partir de dijous al matí també el podeu escoltar en diferit durant 30 dies. L’ordre del dia és el següent:
1.- APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA 31 D’OCTUBRE DE 2013
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DELS FITXERS D’EXECUCIÓ DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013 I ELS CÀLCULS D’ESTABILITAT TRAMESOS AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (MINHAP) CONFORME L’ART. DE L’ORDRE HAP/2105/2012
5- SOL·LICITUD DE PRÓRROGA I MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DEL PUIG I EIXAMPLE DE LLEVANT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
4.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLEC DE CONDICIONS CORRESPONENT A LA CESSIÓ D’ÚS DEL CENTRE DE VISITANTS DEL TINGLADO DEL PORT I FIXACIÓ DEL TERMINI PER PRESENTAR OFERTES
5.- SOL·LICITUD DE PRÓRROGA I MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DEL PUIG I EIXAMPLE DE LLEVANT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
6.- FORMALITZACIÓ DEL CONVENI D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS AL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL.
7.- ADQUISICIO A TITOL GRATUÏT D’UNA PARCEL·LA SITUADA AL SECTOR CALASSANÇ
8.- MOCIÓ A FAVOR DE LA CREACIÓ D’UNA BORSA SOCIAL PER TAL DE BONIFICAR EL 100% DE LA PLUSVÀLUA PROVINENT DELS ACORDS DE DACIÓ EN PAGAMENT QUE LES ENTITATS FINANCERES ETABLEIXIN AMB DEUTORS HIPOTECARIS I A LES TRANSMISSIONS GENERADES PER L’EXECUCIÓ D’EMBARGAMENTS EN PROCESSOS JUDICIALS HIPOTECARIS.
9.- PROPOSICIONS URGENTS
PRECS I PREGUNTES.

El més llegit

I després