I després

Aprovació ordenança d’antenes de telefonia

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va aprovar l’ordenança municipal per a la instal·lació d’antenes de telecomunicacions per a telefonia mòbil.
La nova ordenança té un doble objectiu: solucionar el problema de falta de cobertura dels telèfons mòbils a la ciutat i regularitzar i ordenar la instal·lació d’antenes al municipi per tal de portar un control exhaustiu de les immissions per assegurar el compliment de la normativa.
Entre d’altres mesures, la nova ordenança estableix:
-Que les instal·lacions hauran de donar compliment a la normativa vigent d’aquest tipus d’instal·lacions,en especial pel que fa a la seguretat per a les persones.
-Una distància mínima entre instal·lacions d’antenes de telefonia mòbil de 200 metres.
-Que les instal·lacions mantinguin l’harmonia estètica de la zona on s’emplacin.
-Que sempre que sigui possible, els diferents operadors comparteixin les instal·lacions.
-Que les instal·lacions de radiocomunicació utilitzin la millor tecnologia possible.
-Que els operadors realitzin una sol·licitud prèvia d’instal·lació i proposi l’emplaçament.
-Que aquests emplaçaments hauran d’ésser preferentment municipals i, si no és possible, podran ocupar-se emplaçaments privats, preferentment en terrenys, instal·lacions o edificacions d’ús hoteler, comercial o restauració, o bé en terrenys, instal·lacions o edificacions on l’ús dominant no sigui el d’habitatge, i en últim terme, en edificacions d’ús d’habitatge d’alçada singularment elevada i en la resta d’edificacions d’ús d’habitatge.
– Les instal·lacions s’ubicaran de manera que, en la mesura del possible, s’impedeixi la seva visió des de la via pública i no es dificulti el pas per la coberta.
L’Ajuntament inspeccionarà de forma periòdica les instal·lacions de telecomunicacions a través dels serveis tècnics, així com de qualsevol altre mitjà que estableixi amb aquest fi. També desenvoluparà, en el marc del Sistema de Monitorització de Radiofreqüència (SMRF) del centre de telecomunicacions i tecnologies de la informació de la Generalitat de Catalunya, un sistema de control a temps real de les immissions de camp electromagnètic per comprovar el compliment de la normativa. La informació recollida per aquest sistema serà de domini públic.

El més llegit

I després