1a Convocatòria 10/12/2020 a les 18.00 hores

2a Convocatòria 14/12/2020 a les 18.00 hores
Senyor/a,
Us convoco a la sessió extraordinària i urgent del Ple, que tindrà lloc el dia i hora indicats a l’assenyalament, per tractar el següent ordre del dia:


1.- Ratificació de la urgència de la sessió
2.- Ratificació del canvi de titularitat dels serveis de residència
assistida i centre de dia per a gent gran de Sant Feliu de Guíxols.
3.- Sol·licitud de conveni amb el Departament de Treball, afers
socials i famílies de la Generalitat de Catalunya per a la prestació
de serveis al centre de gent gran.
4.- Aprovació del conveni amb el Departament de Treball, afers
socials i famílies de la Generalitat de Catalunya per a la prestació
de serveis al centre de gent gran.

Amb motiu de la COVID-19 i de les mesures dictades per fer-hi front, aquesta sessió es durà a terme de manera telemàtica d’acord amb el previst a l’article 46.3 de la Llei 7/1985 de bases de règim local, en el nou redactat fixat pel RDL 11/2020, de 31 de març, i al Decret d’Alcaldia de 23 de març de 2020, i amb el compliment dels requisits previstos legalment per garantir l’assistència i votació dels regidors.