Assumpte: Convocatòria Ajuntament Ple

Assenyalament:
1a Convocatòria 06/10/2020 a les 9.00 hores
2a Convocatòria 09/10/2020 a les 9.00 hores

Senyor/a,
D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió
de Ple extraordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens el dia i hora que figuren a
l’assenyalament, per tractar dels assumptes següents:

NÚM.: ASSUMPTE:

1.- APROVACIÓ DE LA CONTINUÏTAT DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS,
NETEJA VIÀRIA I DE PLATGES I GESTIO DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL

2.- APROVACIÓ DE L’ESTRUCTURA DE COSTOS DEL CONTRACTE DELS SERVEIS
DE NETEJA VIÀRIA, NETEJA DE PLATGES, RECOLLIDA DE RESIDUS I GESTIÓ DE
LA DEIXALLERIA MUNICIPAL Nota*: Els regidors podran assistir al Ple de forma presencial o telemàtica.