Assumpte: Convocatòria Ajuntament Ple

Assenyalament:

1a Convocatòria 17/12/2020 a les 19.00 hores

2a Convocatòria 21/12/2020 a les 19.00 hores

D’acord amb el previst a l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, us convoco a la sessió de Ple que tindrà lloc el dia i hora que figuren a l’assenyalament, per tractar dels assumptes s’indiquen a continuació.

Amb motiu de la COVID-19 i de les mesures dictades per fer-hi front, aquesta sessió es durà a terme de manera telemàtica d’acord amb el previst a l’article 46.3 de la Llei 7/1985 de bases de règim local, en el nou redactat fixat pel RDL 11/2020, de 31 de març, i al Decret d’Alcaldia de 23 de març de 2020, i amb el compliment dels requisits previstos legalment per garantir l’assistència i votació dels regidors.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA

1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA ANTERIOR DE DATA

2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

3. EXCLUSIÓ D’UNA OFERTA EN EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER A LA CONSERVACIO I MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES ENJARDINADES I FORESTALS DE LA ZONA EST I LITORAL (X2020010947)

4. AUTORITZAR LA FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS COM A MITJÀ PROPI PERSONIFICAT DE L’AJUNTAMENT PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RESIDÈNCIA ASSISTIDA I CENTRE DE DIA “SANT FELIU DE GUÍXOLS GENT GRAN” (X2020033683)

5. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM-34 A L’ÀMBIT DEL PA-24 JOAN BORDAS. (X2019037920)

6. ADHESIÓ A LA XARXA LOCAL DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ TERRITORIAL MUNICIPAL (SITMUN) (X2020032151)

7. PROPOSICIONS URGENTS

II PART DE CONTROL

8. INFORMACIÓ ALS REGIDORS.

9. PRECS I PREGUNTES.


Sapigueu que, com sempre, podreu seguir el ple virtual a través de l’emissora municipal Ràdio Sant Feliu a la freqüència 107.0 de la FM o bé per la seva web, www.rsf.cat (només àudio).